Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

A XUNTA ELABORA UN NOVO PLAN DE SOLO EMPRESARIAL PARA DESENVOLVER 55 MILLÓNS DE METROS CADRADOS ENTRE 2009 E 2015, CON MEDIDAS QUE FACILITARÁN A ADQUISICIÓN DE SOLO POR PARTE DOS EMPRESARIOS

-         O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presentou no Consello da Xunta un informe sobre a situación actual do solo empresarial en Galicia e as directrices do novo plan

-         Entre 2009 e 2012 crearanse máis de 18,4 millóns de metros cadrados de solo, que inducirán un investimento por parte das empresas de máis de 2.300 millóns de euros e a creación de arredor de 61.000 empregos.

-         Entre 2012 e 2015 prevese a creación de máis de 36 millóns de metros cadrados

-         O obxectivo é que en 2015 Galicia conte con máis de 68 millóns de metros cadrados de solo empresarial dependente da Xunta de Galicia

-         As vendas de solo empresarial incentivaranse cun novo prego de bases, que flexibiliza as exixencias aos compradores.

-         Facilitarase o pagamento aprazado do solo empresarial, mentres que ata o de agora só era posible o pagamento ao contado

Santiago, 19 de novembro de 2009.- Galicia contará cun novo Plan de Solo Empresarial que recollerá as actuacións do anterior plan, elaborado en 2004, e novas actuacións co obxectivo de contar en 2012 cunha superficie total de solo empresarial de máis de 32 millóns de metros cadrados e incrementala ata os 68 millóns de metros cadrados para 2015, segundo o informe sobre a situación do solo empresarial en Galicia, presentado polo conselleiro de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas no Consello da Xunta de Galicia celebrado hoxe.

Co obxectivo de recuperar o tempo perdido nos últimos catro anos, nos cales non existiu ningunha planificación en materia de solo empresarial, prevese a redacción dun novo Plan de Solo Empresarial que se baseará en:

• Análise da demanda tendo en conta a situación actual e as previsións a medio e longo prazo. 

• Estimación da oferta actual e a medio e longo prazo en función das previsións de desenvolvemento de solo en marcha e previstas.

• Planificación global, de xeito conxunto para a totalidade do territorio integrada nos instrumentos de planificación actualmente en tramitación: Directrices de ordenación do territorio e Plan de Ordenación do Litoral. 

• Establecemento dunha priorización das actuacións así como o desenvolvemento das previstas por fases, co obxecto de adecualas á demanda. 

Coa posta en marcha desta planificación acadaranse os seguintes obxectivos: 

 

 

ANO 2009
(xa existentes)

A EXECUTAR 2009/2012

TOTAL 2012

A EXECUTAR 2012/2015

TOTAL 2015

Nº PARQUES

92

36

128

65

193

SUPERFICIE m 2

13.755.789

18.415.424

32.171.213

36.689.721

68.860.934

 

 

O investimento previsto para o desenvolvemento destes parques no período 2009-2012 ascende a 373 millóns de euros. As empresas que se asenten sobre el poderían crear arredor de 61.000 empregos, cun investimento en construción de instalacións e equipamentos de máis de 2.300 millóns de euros. 

Situación actual

Na actualidade os parques dependentes da Xunta de Galicia ocupan un total de 13.755.789 metros cadrados, dos cales 8.148.295 son de uso industrial e comercial, estando dispoñibles para a venda 1.309.625 metros cadrados, o que supón algo máis do 16 por cento do total. A venda e posta en servizo deste solo podería dar lugar á creación de entre 6.000 e 9.000 empregos.

Tamén están en construción outros 19 parques empresariais, con 13.127.609 metros cadrados de superficie total, nos cales a superficie de uso industria e comercial será de 7.394.606 metros cadrados. Os parques en construción actualmente supoñen incrementar nun 91 por cento a superficie de solo empresarial existente dependente da Xunta de Galicia 

Finalmente, existen 5.368.659 metros cadrados de superficie total en futuros parques con planeamento aprobado e 36.608.877 en parques en tramitación.

Novo prego de bases

Por outra parte o Instituto Galego da Vivenda e Solo e as empresas públicas Xestur elaboraron un novo prego de bases que  rexerá os concursos de venda das parcelas da súa propiedade nos parques empresariais.

Este novo prego de bases busca a adaptación das condicións de venda de solo á situación actual de crise económica, de maneira que se flexibilizan as condicións que deben cumprir os adquirentes das ditas parcelas e as condicións de pagamento destas, facilitando así a adquisición de solo produtivo polas empresas sen descoidar as garantías necesarias e sen que as condicións impostas supoñan un lastre para os adquirentes que poida chegar a impedir a implantación de novas empresas, ampliación das xa existentes ou traslado delas.

Unha as principais novidades que supón o novo prego de bases é a flexibilización das formas de pagamento do solo adquirido. Ata o de agora esixíase o pagamento do 25 por cento do importe da parcela no momento da sinatura da opción de compra desta e o 75 por cento restante na sinatura da escritura pública de compravenda. Co novo prego manterase a posibilidade de pagamento ao contado pero tamén se permitirá aprazar o pagamento do importe da venda. Desta maneira, os adquirentes de solo empresarial non terán que facer ningún desembolso ata a sinatura da escritura pública de compravenda, momento en que deberán aboar o 30 por cento do importe, podendo aprazar o 70 por cento restante durante tres anos, co pagamento dos xuros  legais e garantindo o pagamento mediante aval.

No caso de que a empresa que tiña solo reservado con contrato asinado non se presentase á sinatura da escritura de compravenda penalizábase cun 10 por cento do importe de adxudicación, a deducir do 25 por cento xa entregado. Co novo prego a penalización será do 2 por cento.

Outra das novidades importantes refírese ao prazo para solicitar as licenzas municipais de edificación e actividade. Os pregos aplicados anteriormente impoñían o prazo máximo dun ano para obter estas licenzas, establecendo unha penalización do 20 por cento sobre o prezo da parcela no caso de que non se cumprise este requisito. O novo prego aumenta o prazo para a solicitude das licenzas ata dous anos, aínda que mantén a penalización do 20 por cento no caso de incumprimento.

Tamén de carácter económico é a modificación do importe da fianza que se debe depositar para participar no concurso de compravenda de solo empresarial. Ata agora ese importe equivalía ao 5 por cento do importe de licitación mentres que co novo prego será o 2 por cento do dito importe, sen IVE.

Outras modificacións do prego de bases refírense á documentación que deben presentar os participantes no concurso de venda de solo empresarial, aos criterios de adxudicación, que se modifican lixeiramente para facelos máis obxectivos, e ás penalizacións nos casos de incumprir determinados requisitos do prego, penalizacións que se reducen. No seguinte cadro indícanse as principais diferenzas entre o prego de bases antigo e o novo: 

ANTIGO

NOVO

Documentación que hai que presentar no concurso

Balance dos tres últimos exercicios (sociedades)

Balance do último ano

Tres últimas declaracións da renda (persoas físicas)

Certificación da Axencia Tributaria respecto da última declaración da renda

Fianza para participar no concurso

5% do importe de licitación

2 % do importe de licitación

Prazos

15 días dende a comunicación da adxudicación para asinar contrato de opción e pagar o 25% do importe de adxudicación

Sinatura de escritura pública de compravenda nun prazo de dous meses dende a inscrición da división material do parque

1 ano para solicitar as licenzas de edificación e actividade

2 anos para solicitar as licenzas de edificación e actividade

 

Pago

25% á sinatura da opción de compra

75% á sinatura da escritura

0% na opción de compra

30% á sinatura da escritura

70% en tres anos (con xuros legais e garantía mediante aval)

Criterios de adxudicación

Interese da actividade: 0-5

Número de parcelas: (máximo 4): 0-2

Traslado de empresa: 0-6

Prezo: 0-5

Proxectos subvencionados: 0-4

Ampliación de empresa existente: 0-6

Nova creación: 0-3

Mocidade, mulleres ou intereses sociais: 0-3

Mellora do ciclo produtivo: 0-2

Proposta arquitectónica: 0-4

Total: 0-40

Xuro da actividade: 0-7

Número de parcelas: (máximo 4): 0-2

Traslado de empresa: 0-4

Prezo: 0-7

Proxectos subvencionados: 0-2

Ampliación de empresa existente: 0-4

Nova creación: 0-4

Mocidade, mulleres ou intereses sociais: 0-2

 

 

Total: 0-32

Penalizacións

Se a parcela non se destina ao uso previsto na adxudicación: 20% do prezo

Se a parcela non se destina ao uso previsto, no caso de que o dito aspecto fose tido en conta na adxudicación: 5% do prezo de venda

Non solicitar licenzas nun ano: 20%

Non solicitar licenzas en dous anos: 20%

Incumprimento de comunicar a Xestur a transmisión: 50%

Incumprimento de comunicar a Xestur a transmisión: 10%

Incumprimento de garantir a subrogación: 50%

Incumprimento de garantir a subrogación: 10%

Plusvalía

A cargo do comprador

A cargo do vendedor