Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Sala de Comunicacion » Detalle dunha nova

OS AFECTADOS POLA EXPLOSIÓN DE TUI PODEN SOLICITAR DESDE HOXE MESMO AS AXUDAS PARA O REALOXO E OS DANOS CAUSADOS ÁS VIVENDAS, ÁS QUE A XUNTA DESTINA MÁIS DE 7,5 MILLÓNS DE EUROS

- As axudas para o realoxo en alugueiro das familias que tiveron que abandonar as súas vivendas ascenderán a preto de medio millón de euros
- Todas as axudas serán compatibles con outras, así como coas indemnizacións percibidas dos seguros
- O importe das mesmas será o valor dos danos causados na parte non incluída, tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, estatal ou internacional, do que poidan ser beneficiarias as persoas afectadas
- As actuacións de rehabilitación poderán comezarse antes da presentación da solicitude ou da resolución de concesión da mesma
- As axudas poderán pagarse por anticipado, de forma que os beneficiarios non teñan que facer ningún desembolso previo


Santiago de Compostela, 7 de maio de 2018.- Os afectados pola explosión de material pirotécnico rexistrada o pasado 23 de maio en Paramos (Tui) poden solicitar desde hoxe mesmo as axudas destinadas a custe de realoxo e de reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico, tal como establece a Orde da Consellería de Infraestruturas e Vivenda que vén de publicarse no Diario Oficial de Galicia.

A Xunta destinará máis de 7,5 millóns de euros a estas axudas, das que máis de 7 millóns se destinarán á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico e preto de 500.000 euros ao aloxamento provisional das persoas que tiveran que abandonar as súas vivendas.

Segundo se detalla na orde publicada hoxe no DOG, a Xunta establece dous tipos de axudas, para aloxamento provisional e para gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico.

Aloxamento provisional
A Xunta de Galicia custeará os gastos de alugamento dunha vivenda para o aloxamento provisional das persoas que teñan que abandonar temporalmente as súas vivendas habituais, por un período de ata dous anos.

O importe da axuda será de ata 450 euros ao mes e ademais concederase unha axuda complementaria para o suposto da formalización dun contrato de alugamento, para efectos de atender as obrigas derivadas da constitución de fianza e da alta en subministracións. Esta axuda terá un importe único de 600 euros.

Reparación de vivendas danadas e o seu enxoval doméstico
Establécense axudas destinadas a sufragar os gastos de reposición e reparación dos danos
nas vivendas e nas súas instalacións complementarias e tamén axudas para os danos no
enxoval doméstico.

Beneficiarios
Desta axudas poderán beneficiarse as persoas físicas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias das vivendas danadas pola citada explosión. As mesma permitirán facer fronte aos danos causados na vivenda que constitúa a residencia habitual e permanente dos seus moradores, así como os causados nas restantes vivendas, que deberán dedicarse, cando menos, a residencia ocasional. Quedan excluídas destas axudas as edificacións ruinosas ou que se atopasen en manifesto abandono antes da explosión.

As axudas tamén comprenden os danos causados nas construcións anexas e instalacións complementarias da vivenda danada, entendendo como tales as construcións e equipamentos de apoio á economía e vida familiar (pozos, hórreos, alpendres, invernadoiros para autoconsumo, instalacións eléctricas e de iluminación, instalacións de telecomunicacións, etc.), sempre e cando estean localizados no mesmo predio da vivenda.

Tamén se inclúen os danos sufridos no enxoval doméstico de primeira necesidade, cando non estivesen incluídos nas axudas que para o mesmo efecto puidesen aprobar outras administracións ou calquera outro sistema de cobertura de danos e sempre que os danos da vivenda sexan obxecto de subvención.

Importe das axudas

 

VIVENDA RESIDENCIA PERMANENTE E HABITUAL DOS SEUS MORADORES

IMPORTE MÁXIMO DA SUBVENCIÓN (Danos vivenda habitual)

Ruína ou rehabilitación de danos na vivenda

109.152 €

Danos no enxoval doméstico

Vivendas ruinosas

16.373 €

Vivendas a rehabilitar

100% dos gastos.

Límite 3.000 €

 

 

VIVENDA QUE NON CONSTITÚA RESIDENCIA PERMANENTE E HABITUAL

IMPORTE MÁXIMO DA SUBVENCIÓN (Danos en vivenda non habitual)

Ruína ou rehabilitación de danos na vivenda

43.660,8 €

Danos no enxoval doméstico

Vivendas ruinosas

5.458 €

Vivendas a rehabilitar

40% dos gastos.

Límite 3.000 €

 

 As axudas da Xunta serán compatibles con outras axudas e subvencións, así como coas indemnizacións percibidas dos seguros, ata o límite da renda do contrato de alugamento ou do 100% do valor de reposición da vivenda danada.

O importe da axuda será o valor dos danos causados na parte non comprendida tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, estatal ou internacional, do que poidan ser beneficiarias as persoas afectadas.

Se así se solicita, o pagamento das axudas poderá realizarase por anticipado, segundo o disposto na Orde, de tal xeito que os afectados non teñan que incorrer en ningún gasto.

As actuacións poderán ser iniciadas con carácter previo á presentación da solicitude ou a resolución de concesión, sempre que se conserven fotografías e calquera outro documento que acredite o estado en que quedara a vivenda, as construcións auxiliares ou o enxoval por causa da explosión catastrófica de material pirotécnico.

No seguinte enlace ao DOG poden consultarse as condicións destas axudas: https://bit.ly/2sDBPfV

As axudas da Xunta serán compatibles con outras axudas e subvencións, así como coas indemnizacións percibidas dos seguros, ata o límite da renda do contrato de alugamento ou do 100% do valor de reposición da vivenda danada.

O importe da axuda será o valor dos danos causados na parte non comprendida tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, estatal ou internacional, do que poidan ser beneficiarias as persoas afectadas.

Se así se solicita, o pagamento das axudas poderá realizarase por anticipado, segundo o disposto na Orde, de tal xeito que os afectados non teñan que incorrer en ningún gasto.

As actuacións poderán ser iniciadas con carácter previo á presentación da solicitude ou a resolución de concesión, sempre que se conserven fotografías e calquera outro documento que acredite o estado en que quedara a vivenda, as construcións auxiliares ou o enxoval por causa da explosión catastrófica de material pirotécnico.

No seguinte enlace ao DOG poden consultarse as condicións destas axudas: https://bit.ly/2sDBPfV