Inicio

Xunta de Galicia

ÁREAS DE REHABILITACIÓN

Axudas específicas ás Áreas de Rehabilitación

As axudas ás Áreas de Rehabilitación proceden de fondos tanto do Ministerio de Vivenda como do propio IGVS
Préstamos convidos
O promotor poderá obter préstamos convidos sen subsidiación, pola totalidade do orzamento protexido, cun período maximo de amortización de 15 anos (mais 3 anos de carencia).
 
Os propietarios e inquilinos poderán subrogarse neste préstamo, ou obter préstamo directo, sen subsidiación, no caso de que o promotor non tivera préstamo convido, que poderá ascender á diferenza entre o importe da rehabilitación e as subvencións concedidas. Por un prazo máximo de 15 anos, e un período de carencia de 2 anos ampliable a 3.
 
Subvencións
1.      Unha subvención a fondo perdido con cargo ao Ministerio de Vivenda de ata un máximo do 40% do orzamento protexido (custo máximo de execución da rehabilitación computándose unha superficie útil máxima de 90 m 2 /vivenda) cunha contía media por vivenda rehabilitada de 5.000 € (que pode elevarse en centros históricos e en municipios rurais a 6.600 €, sempre que a contía total das subvencións non exceda do 50% do presuposto protexido total da ARI).
 
2.      Unha subvención a fondo perdido con cargo ao Ministerio de Vivenda de ata o 20% do orzamento total das obras de urbanización e reurbanización e con límite   do 20% da subvención á que se refiere o punto anterior (que pode elevarse en centros históricos e en municipios rurais ata o 30%, co límite do 30% da subvención) .
 
3.      Unha subvención para a financiación parcial do custe dos equipos de información e xestión, cun importe máximo quen on poderá excede rdo 50% de dito custo nin do 5% do presuposto total da ARI.
 
4.      Unha subvención a fondo perdido con cargo ao Instituto Galego da Vivenda e Solo de ata o 40% do orzamento protexido das obras de rehabilitación de edificios e vivendas, sen que a subvención media poida exceder de 5.000 € por vivenda rehabilitada.
 
5.      Unha subvención a fondo perdido con cargo ao Instituto Galego da Vivenda e Solo de ata o 20% do orzamento das operacións de urbanización e reurbanización, sempre que a contía resultante non exceda do 20% da subvención que corresponda como consecuencia do punto anterior.
 
6.      Respecto ao total das axudas, cómpre ter en conta o límite establecido no artigo 75 da lei de Vivenda de Galicia, do 75 % do custo do orzamento protexido.
Documentos relacionados

Documentos relacionados