Inicio

Xunta de Galicia

ÁREAS DE REHABILITACIÓN

Que son as Áreas de Rehabilitación de Conxunto Histórico?

As Áreas de Rehabilitación de Conxuntos Históricos nacen da colaboración entre os concellos e o Instituto Galego de Vivenda e Solo.

As Áreas de Rehabilitación teñen por obxectivo fomentar a rehabilitación de vivendas e edificios en conxuntos históricos das vilas e cidades galegas

As Áreas de Rehabilitación de Conxuntos Históricos (ARCH) son núcleos urbáns e cidades históricas declaradas ou non ben de interese cultural ou categoría similar da lexislación autonómica e aqueles que teñan incoado expediente para obter as citadas declaracións. Deberán ter aprobado un plan especial de protección, conservación e rehabilitación dos previstos na lexislación estatal ou autonómica de protección do patrimonio histórico e ser declaradas coma tales polo Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Acóllense ás axudas do Real Decreto 801/2005, do 1 de xullo (BOE do 13.07.2005) e do Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, (DOG do 13.02.2006) mediante acordo da Comisión Bilateral de Seguimento (Ministerio de Vivenda – Instituto Galego de Vivenda e Solo) para o financiamento das actuacións na Área. Deben contar coa participación do Concello correspondente que, previamente, solicita a declaración de Área de Rehabilitación de Centro Histórico .

As actuacións de rehabilitación deberán axustarse ao PEPRI vixente e non se financiarán as intervencións que supoñan baleirado das edificacións obxecto de rehabilitación. Os acordos de financiamento destas áreas deberán incluír como parte do custo global das actuacións, o establecemento de portelos únicos de vivenda dotados de persoal e medios suficientes para as tarefas de información aos cidadáns, diagnóstico, preparación de documentacións técnicas de obra menor e seguimento e supervisión das obras a realizar polos particulares. A dotación de recursos humanos deberá especificarse neste acordos.

Os devanditos acordos de financiamento poderán incluír, se así o solicita o Concello, a exención das seguintes limitacións: antigüidade mínima dos edificios, niveis de ingresos dos solicitantes das axudas,  metros cadrados máximos para o cómputo do orzamento protexido (artigo 60.5 do RD 801/2005).