Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Para quen » Para a empresa e promotores » Calidade na construción » Código técnico da edificación

SUBDIRECCIÓN DE HABITABILIDADE E CALIDADE DA EDIFICACIÓN

Código Técnico da Edificación (CTE)

No caso de Galiza, o CTE establece que entre o 30 e o 70% da auga quente sanitaria deberá ser xerada a través de mecanismos de enerxías renovables, en concreto coa instalación de paneis solares.

O Código Técnico da Edificación (CTE) é unha normativa estatal de obrigado cumprimento aprobada en 2006 e sobre a que as Comunidades Autónomas poden facer incorporacións e que establece as esixencias que deben cumprir os edificios en relacións cos requirimentos básicos de seguridade e habilitabilidade establecidos na Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

O Código divídese en dúas partes, ambas de carácter regulamentario. A primeira (Parte I) contén as disposicións e condicións xerais de aplicación do CTE e as esixencias básicas que deben cumprir os edificios. As esixencias básicas son aquelas que deben cumprirse no proxecto, a construción, o mantemento e a conservación dos edificios e as súas instalacións para acadar as prestacións que satisfagan os requirimentos básicos da LOE.

A segunda está formada polos denomiados Documentos Básicos, para o cumprimento das esixencias básicas do STE. Estes Documentos, baseados no coñecemento consolidado das distintas técnicas constructivas, actualizaránse en función dos avances técnicos e as demandas sociais e aprobaránse regulamentariamente.

Os Documentos Básicos conteñen:

 1. A caracterización das esixencias básicas e a súa cuantificación, na medida en que o desenvolvemento científico e técnico da edificación o permite, mediante o establecemento dos niveis e valores límite das prestacións dos edificios ou as súas partes, entendidas ditas prestacións coma o conxunto de características cualitativas ou cuantitativas do edificio, identificables obxectivamente, que determinan a súa aptitude para cumprir as esixencias básicas correspondentes.
   
 2. Uns procedementos cuxa utilización acredita o cumprimento de aquelas esixencias básicas, concretados a xeito de métodos de verificación ou solucións sancionadas pola práctica. Tamén poderán conter remisión ou referencia a instruccións, regulamentos ou outras normas técnicas aos efectos de especificación e control dos materiais, métodos de ensario e datos ou procedementos de cálculo, que deberán ser tidos en conta na redacción do proxecto do edificio e a súa construción.

Desenvolvéronse seis DB, un para cada un dos requirimentos básicos de seguridade e habiltabilidade. O DB de Seguridade Estrutural subdivídese noutros Documentos de carácter específicos que tratan diferentes tecnoloxías. Os Documentos Básicos son os seguintes:

 • DB SE Seguridade estrutural
 • DB SE-AE Accións na edificación
 • DB SE-A Estruturas de aceiro
 • DB SE-F Estruturas de fábrica
 • DB SE-M Estruturas de madeira
 • DB SE-C Cimentacións
 • DB SI Seguridade en caso de incendio
 • DB SU Seguridade de emprego
 • DB HS Salubridade
 • DB HE Aforro de enerxía

 
Nun medio prazo será tamén publicado o DB HR Proteción fronte ao ruido.

No caso concreto de Galiza, o CTE establece que entre o 30 e o 70% da auga quente sanitaria deberá ser xerada a través de mecanismos de enerxías renovables, en concreto coa instalación de paneis solares. A porcentaxe esixible dependerá da propia demanda do edificio e da zona climática en que se localice dentro das tres áreas que a nova normativa fixa para Galiza, de aí a importancia de dispor de datos sobre a climatoloxía.