Inicio

Xunta de Galicia
Para a mocidade
Conceptos sobre vivenda que debes coñecer

GLOSARIO DE TERMOS

Do I ao P

 • Interese de demora.
  Porcentaxe adicional que se cobra sobre as cotas impagadas dun préstamo e proporcionalmente aos días de retraso no pago. É importante comprobar cal é o interese de demora no caso de que teñas retraso no pago das cotas xa que é un elemento importante nas condicións do préstamo que debes revisar con atención.
    
 • Imposto sobre Bens Inmobles (IBI).
  Taxa municipal que grava anualmente a propiedade dunha finca. Cóbrase anualmente e en función do valor catastral asignado á vivenda ou inmoble. Xeralmente o tipo de gravame aplicado depende do número de habitantes que teña o municipio no que se atope a vivenda ou inmoble. É o que se coñece a cotío coma " contribución".
    
 • Imposto sobre transmisións patrimoniais.
  Imposto que grava, entre outros, a compravenda de vivenda de segunda man ou sucesivas. O tipo actual é do 6% na maioría do Estado, aínda que hai excepcións xa que determinadas Comunidades autonómas establecen tipos e condicións especiais.
   
 • Gastos de hipoteca.
  Unha vez mercada e escriturada a vivenda quedan os gastos de constitución da propia hipoteca. Son os seguintes: gastos de notaría, ocasionados pola escrituración da hipoteca; Rexistro da Propiedade, gastos ocasionados de inscribir a hipoteca no Rexistro; xestoría, gastos ocasionados polas tramitación no Rexistro e en Facenda;  e Imposto sobre Actos Xurídicos Documentados, que é o 0,5% da responsabilidade hipotecaria.
    
 • Licenza de primeira ocupación.
  Ten por obxecto autorizar a posta en uso dos edificios ou instalacións, previa a comprobación de que foron executados de conformidade ás condicións das licenzas autorizadas das obras ou usos e en que se atopan debidamente rematados e aptos segundo as condicións urbanísticas do seu destino específico. Esixirase para a primeira ocupación dos edificios de nova construción ou que foran obxecto de ampliación ou modificacións substanciais. A licenza de ocupación solicitarase ao Concello polos promotores ou propietarios.
 •  
 • Libro do edificio.
  É o conxunto de documentación que deberá ser entregado aos usuarios finais do edificio e que deberá recoller o proxecto, o acta de recepción final das obras, a relación definitiva dos axentes que interviron durante o proceso de edificación así coma as instrucións de uso e mantemento do edificio e as súas instalacións, de conformidade coa normativa que sexa de aplicación.
    
 • Préstamo convido.
  Trátase dun tipo de préstamo ao que poden acceder os beneficiarios de distintas actuacións protexidas para a compra ou rehabilitación de vivenda. Conta cunha serie de características dacordo coas condicións fixadas polo Ministerio de Vivenda e entre este e as entidades financieiras.
    
 • Prezo básico.
  É unha contía expresada en euros por metro cadrado de superficie útil que serve coma base para o cáculo dos prezos de venda, adxudicación e renda nas actuacións protexidas en materia de vivenda. Será actualizado anualmente por acordo do Consello de Ministros e publicado no BOE.
 •  
 • Prezo máximo.
  É unha contía expresada en euros por metro cadrado fixada en función do prezo básico, do municipio no que se atope a vivenda e do tipo de vivenda protexida de que se trate.
    
 • Promotor.
  Será considerado promotor calquera persoa, física ou xurídica, pública ou privada, que, individual ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, con recursos propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para a súa posterior alienación, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título.
 •  
 • Propietarios e usuarios.
  Os propietarios teñen a obriga de conservar en bo estado a edificación mediante un uso axeitado e mantemento, así coma recibir, conservar e transmitir a documentación da obra executada e os seguros e garantías con que esta conte. Os usuarios, sexan ou non propietarios teñen a obriga  de empregar axeitadamente os edificios ou parte dos mesmos en conformidade coas instrucións, de uso e mantemento, contidas na documentación da obra executada.
   
 • Proxectista .
  É o axente que, por encargo do promotor e con suxeición á normativa técnica e urbanística correspondente, redacta o proxecto.