Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas

AXUDÁMOSCHE A FACER UNHA REHABILITACIÓN

Ámbito Rural, histórico e dos camiños de Santiago

Remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago

PROGRAMA DERROGADO POLO DECRETO 18/2014, SUBSISTENTE SÓ PARA OS PROCEDEMENTOS INICIADOS ANTES DO 26 DE FEBREIRO DE 2014

Requisitos:
 
OBXECTIVOS
Situación
O inmoble ten que estar no ámbito rural, histórico ou dos camiños de Santiago
Actuacións protexibles
a) Remate de fachadas e cubertas.
b) Rehabilitación de edificios ou vivendas.
c)Reconstrución de edificios e vivendas.
As actuacións deben cumprir as condicións do artigo 12
Orzamento protexible
Orzamento das actuacións protexibles que servirá de base para determinar o importe da subvención, co límite máximo do resultado de multiplicar a superficie útil da vivenda polo módulo básico estatal vixente no momento da solicitude da cualificación provisional e co límite mínimo de 400 € por vivenda. Estará formado por:
1º) O orzamento de contrata das obras protexibles con IVE. Os gastos xerais e beneficio industrial incluídos neste orzamento, non poderán superar o 19% do presuposto de execución material das obras.
2º) Os gastos de honorarios profesionais, taxas de licenza, tributos e calquera outro gasto necesario para a execución das obras protexibles ata un límite do 10% do orzamento sinalado no apartado anterior.
Os prezos das partidas de obras deberán axustarse aos prezos medios de mercado, podéndose tomar como referencia a Base de Datos de Construción de Galicia, BDC-Galicia, promovida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, en colaboración co Instituto Tecnolóxico de Galicia, ou o catálogo de prezos das unidades de obra, previsto na disposición adicional do presente decreto.
Antigüidade
a) No ámbito rural as vivendas deberán ser unifamiliares e contar cunha antigüidade de:
1º) 10 anos ou mais para as actuacións de remate de fachadas e cubertas.
2º) 15 anos ou mais para as actuacións de rehabilitación.
3º) 40 anos ou mais para as actuacións de reconstrución.
b) Nos ámbitos históricos e dos camiños de Santiago as vivendas deberán pertencer a edificios que teñan polo menos o 50 % da súa superficie útil destinada ao uso de vivenda. A antigüidade do edificio deberá ser igual ou superior a:
1º) 10 anos ou máis para as actuacións de Remate de fachadas e cubertas.
2º) 15 anos ou máis para actuacións de rehabilitación.
3º) 40 anos ou máis para actuacións de reconstrución.
c) No caso de que o obxecto das obras sexa a mellora das condicións de accesibilidade da vivenda para persoas con mobilidade reducida ou maiores de 65 anos, a antigüidade mínima das vivendas será de 5 anos, en calquera dos ámbitos e tipos de actuación protexible.
Destino
As vivendas destinaranse a vivenda habitual e permanente durante 5 anos como mínimo coas excepcións previstas no artigo 6 para o suposto de que se destine a aluguer ou se realicen por galegos residentes no exterior da comunidade autónoma.

 

 
 
SUBXECTIVOS
Ingresos
1. As persoas promotoras das actuacións protexibles, non poderán superar os seguintes límites de ingresos ponderados no momento de presentación da solicitude de cualificación provisional da actuación:
a) 3,5 IPREM para actuacións no ámbito rural.
b) 6,5 IPREM para actuacións para uso propio nos ámbitos históricos e dos Camiños de Santiago.
2. Nos supostos de que as actuacións protexibles se realicen con destino a aluguer, as vivendas destinaranse a unidades familiares con ingresos ponderados ate 4,5 IPREM, debendo acreditarse no momento de solicitar a subvención.
3. No suposto de actuacións protexibles en edificios promovidas pola comunidade de propietarios, só poderán acceder ás axudas previstas neste decreto as persoas titulares do inmoble o dun dereito real que permita acometer ditas actuacións, cando as vivendas sexan para uso propio, ou as persoas titulares, no caso de que a vivenda se destine a aluguer, que acrediten os ingresos da forma prevista nos apartados anteriores.
4. Os ingresos ponderaranse de conformidade co previsto no artigo 14

 

 
 
Procedemento:
1ª. Solicitar a cualificación provisional das actuacións:
A persoa ou persoas promotoras da actuación deberán solicitar á área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo a cualificación provisional das actuacións de acordo co establecido no decreto 44/2011, do 10 de marzo, mediante o anexo de solicitude normalizado que aparece neste apartado.
 
2ª. Execución das obras:
 
Unha vez recibida a resolución de cualificación provisional, deberá executar as obras de conformidade co previsto na citada resolución, debendo solicitar todos os permisos e autorizacións que sexan preceptivos segundo a normativa urbanística e sectorial de aplicación.
 
As obras non poden estar iniciadas antes da solicitude de cualificación provisional. O Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá realizar en calquera momento, as comprobacións dos requisitos e as inspeccións técnicas da obra que considere oportunas para verificar o cumprimento das condicións que servirán de base para o outorgamento da cualificación provisional.
 
A persoa promotora poderá solicitar a ampliación do prazo de execución previsto na cualificación provisional, por un período que non exceda da metade do inicialmente establecido.
 
Sen prexuízo da ampliación regulada no apartado anterior, a persoa promotora poderá solicitar a modificación da cualificación provisional, nos seguintes supostos:
a) cando o orzamento ou o prazo de execución inicialmente previsto das obras se incremente ou diminúa, como consecuencia da variación de actuacións a acometer, sempre que as actuacións resultantes puideran ser obxecto de cualificación. No suposto de que as variacións afecten ás condicións do outorgamento da licenza municipal de obra, deberá achegarse a pertinente autorización municipal.
b) No caso de que por causa xustificada, non imputable ao promotor, non se podan rematar as obras no prazo previsto ou conseguir a documentación necesaria para solicitar a cualificación definitiva.
 
3ª. Solicitar a cualificación definitiva das actuacións:
 
No prazo máximo dun mes dende o remate das obras, ou, en todo caso, do cumprimento do prazo máximo de execución fixado na resolución de cualificación provisional, ou na súa modificación, o promotor deberá solicitar á área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo, a cualificación definitiva das actuacións, presentando a documentación establecida no artigo 22 do Decreto 44/2011.
O Instituto Galego da Vivenda e Solo, á vista da solicitude, poderá realizar en calquera momento, as comprobacións dos requisitos e as inspeccións técnicas da obra que considere oportunas para verificar o cumprimento das condicións que servirán de base para o outorgamento da cualificación definitiva.
 
 
4ª. Solicitar as axudas cando se publique a correspondente convocatoria:
 
Unha vez obtida a resolución de cualificación definitiva, haberá que agardar á publicación no Diario oficial de Galicia da convocatoria das axudas e presentar a solicitude de acordo co modelo normalizado que se publique xunto coa convocatoria.
 
Subvencións:
Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas promotoras das actuacións que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10 da lei 9/2007, de subvencións de Galicia e ademais estean en posesión da cualificación definitiva e destinen a vivenda a residencia habitual e permanente seu ou da persoa inquilina, no caso de rehabilitación para aluguer, e cumpran os requisitos establecidos na correspondente convocatoria.
No suposto de actuacións promovidas polas comunidades de propietarios, poderán ser persoas beneficiarias, os/as titulares do inmoble o dun dereito real que permita acometer ditas actuacións, en función da súa porcentaxe de participación no orzamento protexible das obras.
Contías
Contía equivalente ao 50 por 100 do orzamento que figure na resolución de cualificación definitiva (sempre que se xustifique documentalmente como gasto subvencionable de acordo co artigo 31) sen que en ningún caso esta subvención poida superar a cantidade máxima de 6.600 euros no caso das modalidades de remate de fachada e rehabilitación e a cantidade máxima de 8.600 euros na modalidade de reconstrución de edificios e vivendas.
No suposto de actuacións promovidas pola comunidades de propietarios, a subvención máxima prevista no apartado anterior, calcularase para cada vivenda en función da súa porcentaxe de participación no orzamento protexible das obras, sempre que se cumpran os demais requisitos previstos neste decreto. No suposto de que simultaneamente coas obras de elementos comúns se realicen actuacións protexibles nas vivendas do edificio, a subvención total que lle correspondería a cada vivenda, non poderá exceder das contías establecidas no apartado anterior.
Xustificación
A obtención da cualificación definitiva substitúe á documentación que regula o artigo 48º 1 do Decreto 11/2009,do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para a conta xustificativa.
A persoa beneficiaria deberá aportar a documentación establecida para a memoria económica no artigo 48º 2 do Decreto 11/2009,do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
A efectos da xustificación do gasto subvencionable, estarase ao previsto no artigo 42º do decreto 11/2009, admitíndose a posibilidade establecida no apartado 3 de dito precepto, en base ás características das obras subvencionables de acordo co presente decreto.
Reintegro
Procederá o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas en concepto de subvención e a exixencia dos xuros de demora, nos casos recollidos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O procedemento para o reintegro será o establecido no artigo 38 da Lei de subvencións de Galicia, e nos artigos 77 e seguintes do seu regulamento, aprobado polo decreto 11/1998, do 8 de xaneiro.
Compatibilidade
Con carácter xeral, as subvencións previstas neste decreto son compatibles coas axudas establecidas en materia de rehabilitación, na normativa estatal e autonómica.
En ningún caso o importe total das subvencións concorrentes, para as mesmas actuacións, con cargo aos orzamentos do Instituto Galego da Vivenda e Solo, e con cargo ao Ministerio competente en materia de vivenda ao abeiro dos plans de vivenda, poderá ser de tal contía que supere o 75% do orzamento protexible.
Non poderán concederse axudas para aquelas vivendas que, ao abeiro de calquera norma autonómica reguladora de axudas para actuacións de rehabilitación, reconstrución ou renovación, ou ao abeiro da normativa estatal dos plans de vivenda, as teñan solicitado nos catro anos inmediatamente anteriores ao da presentación da solicitude de subvención, coa excepción daqueles casos en que as solicitudes remataran o seu procedemento sen obter subvención por esgotamento do crédito establecido na convocatoria.

 

 
Procedementos tramitados segundo a normativa de cédula
Expedientes con resolución de concesión de subvención
Seguirán tramitándose conforme á normativa de cédula polo que respecta ao pagamento da subvención concedida.
Expedientes con resolución de conformidade
seguirán tramitándose conforme a este decreto, equiparándose a resolución de conformidade á resolución de cualificación provisional
Expedientes sen resolución de conformidade
seguirán tramitándose conforme a este decreto, equiparándose a solicitude de cédula de rehabilitación de calidade á solicitude de cualificación provisional, conservándose as actuacións realizadas. De tratarse de actuacións protexibles para uso propio deberán acreditarse o requisito dos ingresos familiares ponderados antes de ditarse a resolución da cualificación provisional.
Os expedientes en tramitación, trataranse como solicitudes de cualificación provisional, conservándose as actuacións realizadas, se ben deberán acreditarse os ingresos ponderados no caso de que as actuacións protexibles se realicen para uso propio.
Expedientes con cédula de rehabilitación
Poden presentarse as convocatorias sen necesidade de novos requisitos, se ben hai que ter en conta, que no ámbito rural, tal e como se viña facendo no programa de cédula, hai que acreditar o cumprimento dos requisitos de ingresos do artigo 13.
A efectos da concesión da subvención e a súa contía equipáranse as cédulas do Decreto 157/2006 coas cualificacións definitivas reguladas no presente decreto, en función das características da actuación, de acordo co previsto nos artigos 8º,9º,10º e 11º deste decreto.

 

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.