Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Construír » Axudas á Construcción para uso propio de vivendas de protección autonómica

Construcción para uso propio de vivendas de protección autonómica

PROCEDEMENTO

1º paso: A autopromoción de vivendas

2º paso: Prezos máximos vivendas

 

1º paso: A AUTOPROMOCIÓN DE VIVENDA PROTEXIDA

¿Que é a autopromoción?

Autopromoción é cando o propietario realiza a construción da súa propia vivenda.

¿Qué debe indicar na súa solicitude? Debes indicar que solicita:

1) A declaración provisional  de vivenda de protección autonómica para a vivenda que pretende construír, tendo en conta que, dependendo dos seus ingresos, hai 3 tipos de rexímenes de vivendas.

  • Réxime especial. Se ten ingresos que non exceden de 2,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).
  • Réxime xeral. Se ten ingresos que non exceden de 4,5 veces o IPREM.
  • Réxime concertado. Se ten ingresos que non exceden de 6,5 veces o IPREM.

 

Procedemento para o cálculo dos ingresos familiares :

Para o cálculo dos ingresos ponderados súmanse as casiñas 455 e 465 da última declaración da renda co prazo de presentación vencido.

Se algún membro da unidade familiar ten discapacidade ou a vivenda está situada nun ATPMS computará como se houbera un membro máis.

Nunha ficha aparte atopará a táboa de ingresos máximos

 

 

Ir ao comezo

2º paso: PREZOS MÁXIMOS DA VIVENDA

Hai que ter en conta o seguinte:

O prezo máximo da vivenda será o valor da edificación sumado ao do solo que figure na declaración de obra nova e incluirá os pagos que sexan imputables ao custe da vivenda, por ser precisos para levar a cabo a promoción e a individualización física e xurídica desta.

Se entenderán por gastos necesarios: os honorarios de xestión, os de escrituración e inscrición do solo, os de declaración de obra nova e división horizontal, así como os do préstamo hipotecario, seguros de percepción de cantidades a conta e outros análogos.

O prezo  máximo da vivenda non pode superar os prezos por m2 de superficie útil indicados nunha ficha aparte.

Ir ao comezo

Réxime legal das vivendas

Destino. A vivenda deberá destinarse a residencia habitual e permanente do seu propietario.

Duración. O réxime de  protección das vivendas será o que conste na cualificación definitiva.

 

Transmisión da propiedade :

A venta destas vivendas so poderá efectuarse a persoas que cumpran cos requisitos establecidos e por un prezo máximo fixado polo IGVS.

As vivendas estarán sometidas ós dereitos de adquisición preferente, tanteo e retracto da administración.

 

Teléfonos de axuda e direccións de interese:
 
Poderase consultar tamén na páxina Web: www.igvs.xunta.es
 
INSITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO


 

A CORUÑA
Área Provincial do IGVS
Praza de Luis Seoane, s/n
15008 A Coruña
Teléfono de información 981 184 801
LUGO
Área Provincial do IGVS
Avda. Ramón Ferreiro 28
27002 Lugo
Teléfono de información 982 294 602
 
OURENSE
Área Provincial do IGVS
Rúa Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
Teléfono de información 988 386 271
PONTEVEDRA
Área Provincial do IGVS
Rúa Alcalde Hevia 7
36071 Pontevedra
Teléfono de Información 986 805 610
 
SERVICIOS CENTRAIS
Área Central, s/n Polígono de Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
981 541 982

OBTER MÁIS INFORMACIÓN...

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto