Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Alugar unha vivenda » Programa Aluga » Funcionamento xeral do programa

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR UNHA VIVENDA

Plans e programas relacionados co aluguer

O IGVS considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto establece unha serie de medidas que axudan, tanto ao propietario coma ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades respectivas.

Este novo Programa Aluga dirixido ao alugueiro de vivendas, busca a harmonización co resto de programas de vivenda e configurase como unha medida de marcado carácter social, cunha dobre finalidade:
·      Favorecer o mercado de aluguer de vivendas en Galicia, promovendo a incorporación ao mesmo de vivendas desocupadas de titularidade privada.
·      Facilitar o acceso a unha vivenda aos sectores de poboación con niveis de ingresos comprendidos entre 0,7 e 3,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), así como a determinados colectivos con ingresos inferiores a 0,7 veces o IPREM, en particular, ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.