Inicio

Xunta de Galicia

AXENTES COLABORADORES

Presentación do directorio de axentes colaboradores

O directorio de axentes colaboradores está aberto a todos as empresas e profesionais que desexen inscribirse e se lles facilitará ás persoas promotoras de actuación protexibles subvencionadas polo IGVS.

O directorio simplifica, facilita e axiliza a xestión e execución das obras de rehabilitación para as que se solicitan axudas públicas

O IGVS quere impulsar o apoio aos axentes intervenientes nos procesos de rehabilitación, co obxecto de conseguir a conservación do patrimonio construído e a rexeneración de zonas deprimidas. Estas liñas de actuación pasan por unha potenciación das oficinas de rehabilitación co obxecto  de informar, orientar e asesorar os propietarios e técnicos sobre os criterios de intervencións, actuacións protexidas, e requisitos para acceder ás axudas.

Ao mesmo tempo, e co obxecto de simplificar e clarificar a execución das obras, creou un directorio de axentes colaboradores no que a súa inscrición  supón a inclusión nunha relación de axentes colaboradores que será pública e se lles facilitará ás persoas promotoras de actuacións protexibles subvencionadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo con efecto exclusivamente informativo.

O directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación ten por obxecto, entón, poñer á disposición dos solicitantes das axudas en materia de rehabilitación tramitadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo unha relación de axentes colaboradores para simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras de rehabilitación, para as que se solicitan axudas públicas. Este directorio terá, exclusivamente, un carácter informativo para os promotores, sen que en ningún caso a inscrición supoña un requisito obrigado para a execución de obras de rehabilitación.

Categorías do directorio de axentes colaboradores

As categorías contempladas do directorio de axentes colaboradores son os seguintes:

 • Subministradores de materiais.
  Con carácter xeral, considéranse subministradores de materiais os fabricantes, almacenistas, importadores ou vendedores de produtos de construción. Consideránse as seguintes subseccións: Madeira aserrada; madeira laminada; pedra; placas e láminas impermeables baixo tella, tella curva ou plana, nova e vella; sistemas de evacuación de pluviais de zinc-titanio, ou cobre; gardacanos a pé de baixante novos ou de derruba; sistemas de tabicaría e pavimentación en seco; cal e argamasas de cal;pinturas; produtos para o tratamento anti-xilófagos e funxicidas de madeira; sistemas de impermeabilización para locais; húmidos da vivenda; pavimentos de madeira; pavimentos cerámicos; pavimentos terrazos e baldosas hidráulicas; portas interiores en madeira; ferraxes para carpintaría; carpintaría de madeira; carpintaría metálica; instalacións de calefacción; instalacións de electricidade; instalacións de auga; instalacións de saneamento e outros.
    
 • Oficios.
  Son os axentes que asumen a elaboración ou a execución dunha fase da obra. Inclúe as seguintes categorías: Canteiros, albaneis; carpinteiros; zinqueiros; fontaneiros; estucadores; pintores; electricistas; calefactores; e outros.
   
 • Contratistas.
  É o axente que asume, contractualmente ante o promotor, o compromiso de executar con medios humanos e materiais, propios e alleos, as obras ou parte destas con suxeición ao proxecto e ao contrato.
   
 • Técnicos.
  Son os axentes que, por encargo do promotor, redactan os proxectos, asumen a dirección de obra ou a dirección de execución de conformidade coas disposicións legais vixentes para cada profesión, de acordo coas especialidades e competencias específicas. Inclúe as categorías de técnicos de grao superior e técnicos de grao medio.

 
Procedemento de inscrición

O procedemento de inscrición no directorio iniciarase mediante a presentación da solicitude adxunta a pé desta páxina, xuntando a documentación que se determina na propia solicitude. Os axentes que se atopen inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia presentarán unicamente o número de inscrición.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.