Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Estrutura Orgánica » As Áreas Provinciais

O IGVS

As Áreas Provinciais

 

Para o cumprimento das súas funcións, as áreas provinciais do IGVS contarán cunha Xefatura de Área Provincial do IGVS, con rango de xefatura de servizo.
 
Correspóndelle a cada área provincial o exercicio das seguintes funcións:
 1. Dirixir a xestión de cantos asuntos en materia das competencias do IGVS teña atribuídos a área provincial, asegurando o cumprimento dos obxectivos do IGVS no seu ámbito territorial.
 2. Dirixir e coordinar as funcións seguintes: o réxime interior, a tramitación administrativa, a xestión de persoal, o rexistro xeral e os diferentes rexistros públicos, os arquivos da área provincial e a información ao público.
 3. Xestionar, en coordinación ca Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade, as actuacións en materia de solo residencial e empresarial.
 4. Elaborar a información e estatísticas da área provincial.
 5. Prestarlle asesoramento e asistencia técnica ao/á xefe/a territorial.
 6. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados ou delegados de acordo con estas funcións.
 
Cada área provincial contará cos seguintes servizos:
 
Unidade Xurídico-Administrativa.
  
Esta unidade, co nivel orgánico que se estableza na relación de postos de traballo, desenvolverá as seguintes funcións:
 1. Apoio xurídico e técnico-administrativo en relación coas materias atribuídas ao IGVS no respectivo ámbito territorial.
 2. Elaboración de informes e propostas de resolución sobre os recursos, reclamacións e solicitudes presentados ante a área provincial.
 3. Asistencia como vogal ás mesas de contratación, sen prexuízo das funcións propias da Asesoría Xurídica.
 4. Preparación dos expedientes administrativos que sexan requiridos polos xulgados ou tribunais en coordinación co Servizo Técnico Xurídico dos servizos centrais do IGVS.
 5. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados en relación con estas funcións.
 
Servizo Técnico.
 
Correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:
 1. Controlar e revisar os proxectos de obra nova de promoción pública, promoción privada, conservación, rehabilitación e urbanización do solo.
 2. Elaborar os informes facultativos dos expedientes tramitados na área provincial.
 3. Conformar as certificacións, revisións e liquidacións.
 4. Elaborar informes técnicos para adquisición de solo e edificios, así como efectuar as valoracións correspondentes.
 5. Redactar ou colaborar na redacción dos instrumentos urbanísticos e de ordenación do territorio que se lle encomenden.
 6. Redactar os proxectos de obra e levar a dirección de obra e dirección de execución das obras que se lle encomenden.
 7. Levar o control e, de ser o caso, a inspección da execución das obras.
 8. Realizar os informes, inspeccións e visitas técnicas que se lle requiran en relación co solo residencial e empresarial do IGVS.
 9. Elaboración dos certificados de eficiencia enerxética de edificios e vivendas que se lle encarguen.
 10. Elaboración dos informes de avaliación de edificios, así como dos informes de inspección técnica de edificios que se lles encarguen.
 11. A realización de estudos e informes técnicos que se lle encomenden en materias das súas competencias.
 12. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados de acordo con estas funcións.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.