Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Premios Arquitectura » Presentación
Premios Arquitectura

Presentación

Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia 2018

 A Xunta de Galicia premiará aos mellores  proxectos arquitectónicos de edificacións realizados nos últimos anos nos eidos da arquitectura e a rehabilitación a través dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén se galardoará a traxectoria profesional dunha persoa arquitecta no territorio galego.

O obxectivo dos premios é o impulso á excelencia da nosa arquitectura e a rehabilitación recoñecendo a calidade das edificacións rematadas entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017, tanto de obra nova como de rehabilitación. Especial mención merecen os premios especiais de sustentabilidade e á traxectoria profesional. O primeiro busca destacar a implementación dunha arquitectura responsable e comprometida co medio ambiente en consonancia cos programas europeos e o Horizonte Europa 2020. O premio á traxectoria profesional pretende ser un recoñecemento da especial contribución á arquitectura no territorio galego.

 

Os premios, que convoca o Instituto Galego da Vivenda e Solo cun valor total de 20.000 euros, teñen as seguintes modalidades e dotacións: 

 1. Premio galego de arquitectura. Outorgarase entre os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou obras de ampliación que teñan suficiente entidade propia como para ser valorados de forma independente á construción orixinal. Dotación económica: 6.000 € 
 2. Premio galego de rehabilitación. Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente. Dotación económica: 6.000 €
 3. Mencións. Entre as actuacións que non obtivesen premio poderán destacarse con mención aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial recoñecemento. 

Premios Especiais. O xurado poderá outorgar premios nas categorías especiais que se indican a continuación:

a) Á sustentabilidade. Destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co medioambiente, os recursos e as xeracións futuras. Dotación económica: 6.000 €

b) Á traxectoria profesional. Recoñecemento á meritoria traxectoria profesional a favor da arquitectura, no territorio galego, que o outorgará o xurado en base ás propostas formuladas polas entidades integrantes do xurado. O premiado deberá ser arquitecto. Dotación económica: 6.000 €.

Poderán optar a estes premios os proxectos arquitectónicos de edificacións finalizadas entre os días 1 de xaneiro de 2016 e 31 de decembro de 2017 dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia. As persoas autoras dos proxectos deberán ser arquitectas. No caso do premio á traxectoria profesional non se establece ningún tipo de límite temporal.

A presentación das candidaturas será realizada por parte de algunha das institucións que formarán parte do xurado, que estará presidido pola Conselleira de Infraestruturas e Vivenda e composto por representantes do Instituto Galego da Vivenda e Solo; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario; Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña; Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña; Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos; Federación Galega da Construción e Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.

Caixa de suxestións:

O IGVS pon a disposición do público en xeral una caixa de suxestións na aplicación premiosarquitectura.xunta.gal  á que poden remitirse suxestións para que o organismo, como entidade do xurado, poda telas en conta para facer a proposta prevista nas bases para os premios galegos de arquitectura, de rehabilitación e ao especial á sustentabilidade.
No correo electrónico indicarase a modalidade do premio para a que se presenta a suxestión, a localización da obra, a descrición do proxecto, a data de terminación da obra e os datos identificativos da persoa autora do proxecto (nome/razón social e enderezo)

Deberá achegarse a documentación prevista nas bases:

 • Imaxes: Un máximo de 12 arquivos, que poderán conter fotografías, planos, diagramas, etc, en formato jpg.
 • Memoria descritiva e xustificativa do proxecto
 • Lámina-resume en formato horizontal DIN-A3 do proxecto proposto.
 • Opcionalmente, poderá achegarse un vídeo de duración máxima 3 minutos.
 • Para o premio especial á sustentabilidade deberá incluírse ademais, unha memoria xustificativa das estratexias de sustentabilidade aplicadas, así como de resultados obtidos.
 • Anexo III escaneado: autorización das persoas autoras dos proxectos á entidade propoñente para presentar a súa candidatura e consentimento expreso das persoas autoras dos proxectos ao IGVS para poder publicar, difundir e dar publicidade aos proxectos, así como o material  achegado coaproposta, nos termos establecidos nas bases.


  Ao obxecto de permitir a identificación e posibilitar o recoñecemento público das distintas persoas que participaron nos proxectos, no correo deberá quedar constancia do nome, teléfono e correo electrónico de cada unha das persoas intervenientes nos mesmos.

 Contacto:

Teléfono: 981 541 918

e-Mail: premios-arquitectura.igvs@xunta.gal

Directorio do IGVS

Localiza calquera teléfono ou enderezo dos distintos departamentos e dos profesionais do Instituto Galego de Vivenda e Solo a través do directorio corporativo.