Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Estrutura Orgánica » Presentación do IGVS

O IGVS

Presentación do Instituto Galego de Vivenda e Solo

Os servizos de xestión do solo son a principal responsabilidade encomendada ao IGVS, non só co obxectivo de abaratar a súa repercusión no prezo da vivenda, senón para que os operadores económicos dispoñán de solo para dinamizar o territorio, así como a construcción e a xestión das vivendas de promoción pública para facilitar o acceso á vivenda as persoas mais necesitadas e con menos recursos.

O Instituto Galego de vivenda e Solo (IGVS) é o organismo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, encargado fundamentalmente, dos servizos de xestión do solo, de xeito que a  creación do solo de carácter produtivo e residencial  se converta no eixe fundamental de acción do organismo,  non só coa finalidade de abaratar a súa produción para conseguir unha menor repercusión no  prezo da vivenda, senón tamén co fin de que os operadores económicos dispoñan de solo suficiente  para dinamizar o territorio ou se poidan reasentar  factores produtivos co gallo de recuperar valores ambientais ou naturais, todo isto dende o principio do desenvolvemento equilibrado e sustentable.

Para acadar estes obxectivos o IGVS poderá:

 1. Adquirir, vender, posuír, reivindicar, permutar, ceder gratuitamente ou mediante prezo, arrendar e administrar o seu patrimonio.
   
 2. Constituír, modificar, pospoñer e cancelar hipotecas e demais dereitos reais.
   
 3. Conceder subvencións, créditos e empréstitos así como subsidiar os intereses producidos polos préstamos concedidos para as actuacións protexibles en materia de vivenda.
   
 4. Concertar cretos e empréstimos para financiar as súas actividades nos termos establecidos na normativa presupostaria de aplicación. Estes créditos poderán ir avalados nos termos da dita normativa.
    
 5. Celebrar contratos e convenios.
   
 6. Establecer e explotar obras e servicios.
   
 7. Constituír e participar en sociedades, empresas, consorcios ou asociacións.
   
 8. Interpoñer os recursos establecidos e exercer as accións previstas nas leis.

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.

NORMATIVA VIVENDA

 

20 anos traballando nunha regulamentación eficaz da vivenda e do solo galegos

Xa hai 20 anos dende que a Lei 3/1988, do 27 de agosto, creou o IGVS e lle encomendou “ a realización da política de solo e vivenda da Xunta de Galicia”.

Dende o 1 de xaneiro de 1989, data na que se resolve a súa entrada en funcionamento, ata hoxe, o IGVS, para acadar unha maior eficiencia na xestión das súas competencias, dota a súa actividade dun novo marco normativo e axusta o seu traballo á lexislación europea e estatal, principalmente na aplicación en Galicia dos Plans Estatais de Vivenda.

O compendio normativo ante o que vostede se atopa inclúe as normas, tanto as propias como as aplicables, que nestes 20 anos estanse a empregar ou se empregaron á vivenda e ó solo galegos.