Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » O IGVS » Estrutura Orgánica » A Secretaría Xeral

O IGVS

A Secretaría Xeral

A persoa titular da Secretaria Xeral do IGVS terá rango de subdirector/a xeral e será nomeada pola persoa titular da Presidencia do IGVS entre persoal funcionario do subgrupo A1 da Xunta de Galicia.Correspóndelle ó/á secretario/a xeral, baixo a dependencia do/a director/a xeral do Instituto.
Correspóndelle ao/á secretario/a xeral, baixo a dependencia do/a director/a xeral do IGVS:
 1. A dirección inmediata do persoal do IGVS, sen prexuízo da súa dependencia funcional das persoas responsables de cada unidade.
 2. Xestionar as actividades de réxime interior, información, rexistro e arquivo.
 3. A realización e coordinación dos estudos e análises necesarios para elaborar os plans e programas en materia de vivenda e solo.
 4. A coordinación dos programas e as actuacións das diferentes direccións técnicas.
 5. Propoñer as accións relativas ao réxime interno dos servizos, a súa inspección e canto afecte o seu funcionamento interno.
 6. A coordinación da contratación do IGVS.
 7. A coordinación da regulación normativa propia do IGVS garantindo a coherencia e compatibilidade das diferentes disposicións.
 8. A coordinación na elaboración do anteproxecto de orzamentos do IGVS
 9. Xestionar os medios materiais propios ou adscritos ao funcionamento do IGVS.
 10. A dirección dos asuntos relativos ao apoio xurídico e informatización do IGVS.
 11. Impulsar, orientar e coordinar os servizos e unidades do IGVS e ditar as ordes, instrucións e circulares de funcionamento e comunicación entre as diferentes dependencias do organismo.
 12. Coordinar os traballos e actividades que realicen os distintos órganos en materias que garden relación cos fins do IGVS e coñecer e supervisar as propostas de disposicións e procedementos de xestión de cada unidade.
 13. Exercer calquera outra función que se lle asigne legal ou regulamentariamente ou lle delegue ou encomende a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS ou o Consello Reitor do IGVS.

O/A secretario/a xeral asumirá, en caso de vacante, ausencia ou enfermidade da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, as funcións ordinarias de despacho e sinatura nos asuntos de mero trámite e nos que, con carácter ordinario, lle sexan delegados.

Dependerá organicamente da Secretaría Xeral, con nivel orgánico de Subdirección Xeral, a Asesoría Xurídica do IGVS, que se rexerá polo disposto no Decreto 343/2003, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Dependerá funcionalmente da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e contará co número de efectivos que se determine na correspondente relación de postos de traballo.

 

 

Unidades da Secretaría Xeral

Para o exercicio da súa competencia, a Secretaría Xeral contará coas seguintes unidades, con nivel orgánico de xefatura de servizo:
 

Servizo de Xestión de Recursos Humanos e de Réxime Interior .

Correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:

 1. Xestión, coordinación e control do persoal funcionario e laboral, das nóminas e das cotizacións, así como, de ser o caso, a xestión do plan de incentivos e a administración do plan de formación.
 2. Programación das necesidades de persoal do IGVS.
 3. A tramitación dos expedientes administrativos relativos ao persoal funcionario e laboral.
 4. O estudo, tramitación e elaboración das propostas de resolución de reclamacións previas á vía laboral e recursos, así como a execución de sentenzas en materia de persoal funcionario e laboral do IGVS.
 5. Velar polo correcto funcionamento dos diferentes servizos.
 6. Organización e estruturación do rexistro e dos arquivos.
 7. Propostas de adquisición de bens correntes e subministracións para o IGVS.
 8. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados de acordo con estas funcións.
 
Servizo de Contratación.
 
Correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:
 1. As funcións inherentes á preparación, licitación e adxudicación dos expedientes de contratación de competencia do IGVS.
 2. Coordinación, baixo a dirección da Secretaría Xeral, e seguimento da contratación do IGVS, servindo de apoio ao órgano de contratación.
 3. Tramitación dos expedientes de contratación, xestión e supervisión, en coordinación cos outros órganos do IGVS, da súa execución.
 4. Tramitación dos expedientes de modificacións e resolucións de contratos e, se é o caso, de incautación de garantías.
 5. Preparación e execución dos protocolos e convenios do IGVS, salvo naqueles casos en que estean expresamente atribuídos a outros órganos.
 6. Elaboración dos informes e das actuacións que sexan necesarias en relación cos órganos externos de control e seguimento respecto das actividades contratuais.
 7. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados pola Secretaría Xeral en relación coas funcións en materia de contratación e convenios.
 
Servizo Técnico-Xurídico.
 
 
Correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:
 1. Asistencia e apoio xurídico nas materias da competencia do IGVS.
 2. O estudo e informe e proposta de resolución das reclamacións e dos recursos interpostos contra actos do IGVS cando non estean atribuídos a outros órganos.
 3. Elaborar informes e ditames, estudar as propostas de resolución que sexan elaboradas polas distintas unidades do IGVS, así como, en xeral, o apoio xurídico á Secretaría Xeral, sen prexuízo das funcións propias da Asesoría Xurídica do IGVS.
 4. Xestionar as relacións administrativas cos xulgados e tribunais, así como coordinar o cumprimento das sentenzas ditadas por estes, cando non estean atribuídas a outros órganos do IGVS.
 5. Iniciación, instrución e tramitación dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 6. Tramitar os requirimentos e peticións formuladas polo Defensor do Pobo, O Valedor do Pobo e outros órganos e institucións.
 7. Analizar e tramitar os proxectos de disposicións xerais do IGVS, así como a elabora- ción de compilacións e refundicións das normas de interese para o IGVS.
 8. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados de acordo con estas funcións.

Servizo de Coordinación e Información en Materia de Vivenda.

Correspóndelle o exercicio das seguintes funcións:

 1. A tramitación dos expedientes do IGVS que teñan que elevarse ao Consello da Xunta de Galicia e ás súas comisións, así como o traslado dos correspondentes acordos.
 2. A coordinación das publicacións nos diarios oficiais.
 3. Coordinar e xestionar a información e o seguimento dos diferentes plans e programas de iniciativa doutros departamentos da Xunta de Galicia ou do Estado nos cales participa o IGVS.
 4. Informar sobre o Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, o de promotores/as de vivenda, así como sobre calquera outro que se cree en materia de vivenda dentro das competencias do IGVS.
 5. Elaborar informes e estatísticas relativas aos datos contidos nos rexistros en materia de vivenda.
 6. Xestionar e coordinar a información e atención á cidadanía nas materias da compe- tencia do IGVS referida aos diferentes programas e actuacións que desenvolva o IGVS.
 7. En xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados de acordo con estas funcións.
Así mesmo, na Secretaría Xeral, e baixo a dependencia funcional do Servizo Téc- nico-Xurídico, existirá unha unidade xurídico-administrativa co nivel orgánico que se es- tableza na relación de postos de traballo. Esta unidade desenvolverá as tarefas de apoio xurídico e técnico-administrativo en relación coas materias propias do Servizo Técnico- Xurídico, así como as que lle sexan encomendadas pola Secretaría Xeral nas materias da súa competencia.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.