Inicio

Xunta de Galicia

REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA

Quen pode inscribirse?

A inscrición no Rexistro deberá presentarse nas oficinas do Rexistro do IGVS das súas áreas provinciais ou nos seus servizos centrais, ou calquera rexistro ou oficinas previstos no artigo 38.4 da lei 30/92, do 26 de novembro. Así mesmo, poderá presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es

Poderanse inscribir no Rexistro as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas que pretendan desenvolver unha actividade empresarial e estean interesadas en acceder a unha superficie de solo empresarial de promoción publica das actuacións propostas.

 

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Directorio do IGVS

Localiza calquera teléfono ou enderezo dos distintos departamentos e dos profesionais do Instituto Galego de Vivenda e Solo a través do directorio corporativo.