Inicio

Xunta de Galicia

REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA

¿Cómo se adxudican as vivendas?

A inscrición no Rexistro pode realizarse en calquera das delegacións provinciais e nos servizos centrais do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

A adxudicación de vivendas protexidas realizarase por sorteo entre as persoas inscritas e anotadas no rexistro para ese concello de preferencia, e no caso de non existir ou ser insuficientes, entre as persoas inscritas e anotadas no concello subsidiario.

a) ADXUDICACIÓN DAS VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN PÚBLICA PROMOVIDAS POLO IGVS : SECCIÓNS 1ª e 2ª DO REXISTRO.

O proceso iníciase por resolución da Comisión Provincial de Vivenda que se publicará no taboleiro de anuncios do concello no que radiquen as vivendas, nos das Áreas Provinciais do IGVS e na súa páxina Web, indicando os datos esenciais da promoción e a data do sorteo.

Entre todos/as solicitantes que na data da resolución de inicio do procedemento estivesen inscritos/as ou anotados/as nas seccións 1ª e 2ª do rexistro realizarase o sorteo ante notario.

Publicarase a lista provisional de adxudicatarios/as e outra de espera pola orde que derive do sorteo polos mesmos medios indicados anteriormente. Poderanse presentar reclamacións durante o prazo de 10 días que deberán ser resoltas no prazo máximo de tres meses.

Realizados os trámites previstos, a Comisión Provincial de Vivenda aprobará e publicará a lista definitiva de adxudicatarios e de espera.

b) ADXUDICACIÓN DAS VIVENDAS PROTEXIDAS DE PROMOCIÓN PRIVADA OU DE PROMOCIÓN PÚBLICA PROMOVIDAS POR OUTROS PROMOTORES PÚBLICOS : SECCIÓN 3ª DO REXISTRO.

Obtida  a cualificación provisional e licenza municipal e antes da definitiva o promotor solicitará o inicio do procedemento de selección que se anunciara nos taboleiros de anuncios da Área Provincial e do concello, na páxina web do IGVS e nun dos xornais de maior tiraxe indicando os datos esenciais da promoción.

Á vista dos datos sinalados, as persoas interesadas deberán formalizar a petición de inclusión no sorteo dentro do prazo máximo de quince días hábiles desde o día seguinte á publicación da apertura do procedemento de selección. No prazo de 15 días hábiles desde o remate do prazo publicarase a lista provisional de admitidos/as concedéndose un prazo de 7 días para as reclamacións. Resoltas as mesmas aprobarase a lista definitiva.

Realizarase entón o sorteo ante notario, publicándose na páxina web do IGVS a lista de adxudicatarios e reservas, onde se indicarán todos os trámites que se deberán seguir para perfeccionar o contrato.

CONSULTA DO REXISTRO

O eServizo de consulta do Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida vaiche permitir acceder á información do teu expediente. Para empregalo só necesitas inserir o teu NIF e coñecer o número de expediente.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto