Inicio

Xunta de Galicia

Normativa

Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia (D.O.G. núm. 141, do 24 de xullo de 2012)
 

Mentres a Lei 8/2012 non se desenvolva normativamente, o réxime xurídico das VPP e máis o seu procedemento de adxudicación rexirase por:

  • Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (D.O.G. núm. 6, do 9 de xaneiro de 2008).
  • Corrección de erros do Decreto 253/2007 (D.O.G. núm. 119, do 20 de xuño de 2008).
  • Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas (D.O.G. núm. 13, do 21 de xaneiro de 2010).
  • Corrección de erros do Decreto 1/2010 (D.O.G. núm. 14, do 22 de xaneiro de 2010).

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.