Inicio

Xunta de Galicia

Modalidades de acceso, beneficiarios/as, procedemento de adxudicación e prezo

Especificacións sobre o pagamento

Vivendas adxudicadas en réxime de compravenda
 
As VPP pagaranse aprazando a totalidade do prezo (non hai que pagar entrada), que producirá un xuro máximo anual do 5% , por medio dun préstamo a 25 anos en cotas mensuais integradas por capital e xuros.
 
Antes da sinatura das escrituras e da entrega das chaves, as persoas adxudicatarias deberán depositar no Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) a cantidade que o organismo lles comunique. A dita cantidade equivale ao importe estimado do IVE, os honorarios do notario e o rexistro da propiedade. Posteriormente á sinatura das escrituras, inscrición no rexistro e liquidación do IVE, o IGVS lles remitirá a documentación acreditativa e a liquidación. En caso de que a cantidade depositada superase o importe destas operacións, o IGVS devolveralle a diferencia.
 
Os/as adxudicarios/as recibirán unha axuda directa do 30 ou do 40% do prezo da vivenda en función dos ingresos da unidade familiar ou convivencial (ver prezo de venda/renda).
 
Vivendas adxudicadas en réxime de aluguer
 
Os/as adxudicatarios/as recibirán unha axuda directa do 30, 40 ou 50% do prezo da vivenda, en función dos ingresos familiares (ver prezo de venda/renda).
 
É preciso, segundo á normativa de arrendamentos urbanos, constituír á disposición do IGVS en concepto de fianza unha mensualidade de renda con carácter previo á formalización do contrato.
 
Os gastos de comunidade na proporción que corresponda serán de conta da persoa arrendataria da vivenda e, de ser o caso, os gastos do imposto sobre bens inmobles.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.