Inicio

Xunta de Galicia

Prezo de venda/renda

Consideracións xerais

O prezo de venda dunha VPP é o resultado de aplicarlle ao seu estudo económico unha deducción en función dos ingresos ponderados dos/as adxudicatarios/as.
 
O prezo de renda anual dunha VPP é o resultado de aplicarlle ao prezo de venda o 3%.
 
O prezo de renda mensual dunha VPP é o resultado de dividir o prezo de renda anual entre os 12 meses do ano.
 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.