Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Fondos Europeos » Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020 » Actuación 4.3.1.4 Rehabilitación de edificios de vivendas protexidas promovidas polo IGVS, para reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético

FONDOS EUROPEOS

Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020 - Actuacion 4.1.3.4 Rehabilitación de edificios de vivendas protexidas promovidas polo IGVS, para reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético.

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Unha maneira de facer Europa

DESCRICIÓN E ÁMBITO DA ACTUACIÓN

A actuación que se pretende realizar consiste na rehabilitación enerxética de os edificios de vivendas de protección promovidas polo IGVS, mediante obras de mellora do illamento da envolvente (fachadas e/ou cubertas) e a redución das pontes térmicas, mellora das carpinterías existentes e/ou mellora das instalacións térmicas co obxecto de reducir o seu consumo enerxético e as emisións de carbono.

O ámbito da actuación, de acordo co Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020, será nos edificios de vivendas protexidas promovidas polo IGVS de titularidade do IGVS.

PROCEDEMENTO E XESTIÓN DA ACTUACIÓN

A actuación canalizarase como investimento directo da Administración Pública e será xestionada polo IGVS, o que acometerá a contratación das obras e demais contratos de servizos complementarios necesarios para a execución das operacións desta actuación.

Para cada edificio no que se realicen obras de mellora será necesario facer un contrato de redacción de proxecto, contrato de obra, e contrato de dirección de obra e dirección de execución. Coa redacción de proxecto encargarase unha auditoría enerxética para determinar con maior precisión a porcentaxe de aforro de enerxía.

A xestión da contratación pública realizarase conforme aos principios establecidos na lei de contratos do sector publico e demais lexislación estatal ou autonómica aplicable.

Se seguirán os requisitos de información e publicidade de conformidade co previsto no Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello.

Asegurarase a transparencia, a concorrencia, a obxectividade, a igualdade e non discriminación no tratamento das solicitudes de acceso aos resultados da licitación.

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.