Inicio

Xunta de Galicia

FONDOS EUROPEOS

Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Unha maneira de facer Europa

O IGVS é un dos xestores do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, dentro do obxectivo temático 4 "Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisións de carbono en todos os sectores" e a prioridade de investimento PI4.3 Apoio da eficiencia enerxética, da xestión intelixente da enerxía e do uso de enerxías renovables nas infraestruturas públicas, incluídos os edificios públicos e nas vivendas.

Co obxecto de contribuír ao logro dos obxectivos específicos definidos no marco da prioridade do investimento, financiarase con Fondos Europeos a seguinte operación:

MEDIDAS DESTINADAS Á REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE DAS VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL PARA REDUCIR AS EMISIÓNS DE CARBONO E O CONSUMO ENERXÉTICO

Para lograr os obxectivos desta operación, o IGVS participa a través dunha actuación directa nas vivendas protexidas promovidas por este organismo, outra actuación a través de axudas a concellos para a rehabilitación enerxética de vivendas da súa titularidade e una terceira actuación a través de axudas á comunidades de propietarios/as de vivendas protexidas promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

  • Actuacion 4.1.3.4 Rehabilitación de edificios de vivendas protexidas promovidas polo IGVS, para reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético
  • Actuación 4.3.1.5 Rehabilitación de edificios de vivendas de titularidade municipal, co obxecto de reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético
  • Actuación 4.3.1.6 Ayudas á rehabilitación de edificios de vivendas protexidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, co obxecto de reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético
Ligazóns relacionadas

Ligazóns relacionadas

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.

Bonificación Solo Empresarial

Para medrar con bases sólidas. Ata un 50% de bonificación e con axudas no financiamento do teu proxecto