Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Programa Rexurbe » Presentación
Programa Rexurbe

Programa Rexurbe

Presentación: Programa Rexurbe

 

OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE INMOBLES EN BETANZOS, FERROL, LUGO E OURENSE

 

A Xunta de Galicia adquirirá inmobles en estado de abandono ou semiabandono nos cascos vellos de Betanzos, Ferrol, Lugo e Ourense para proceder á súa rehabilitación. Esta actuación enmarcase no programa Rexurbe co que a Xunta de Galicia traballa na recuperación de cascos históricos de diferentes vilas e cidades galegas.
 
Con tal fin, o Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca un concurso público no que os propietarios interesados poderán ofrecerlle os inmobles da súa propiedade para que sexan adquiridos polo IGVS. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Resolución pola que se acorda realizar unha oferta pública de adquisición, mediante compra, de inmobles situados nos núcleos históricos dos concellos de Betanzos, Ferrol, Lugo e Ourense, para a construción de edificios de vivendas ou para a súa rehabilitación. Máis información no seguinte enlace: https://goo.gl/X41mCN
 
Os inmobles que adquira o IGVS deberán estar situados nos cascos vellos dos catro concellos indicados e nas rúas que se establecen no cadro adxunto. Os inmobles deben reunir uns requisitos mínimos que permitan:
  • Que as novas vivendas reúnan condicións óptimas de confort e habitabilidade
  • Non estar afectadas por servidumes ou cargas que podan facer inviable a actuación.
  • Estarán inscritas no Rexistro da Propiedade
 
Ademais, o custe de adquisición non poderá superar o valor de mercado do inmoble nin un valor máximo que se calculará coas fórmulas e parámetros incluídos na resolución para cada rúa ou zona. No cadro adxunto indícanse os prezos aplicables en cada concello.
 
O IGVS seleccionará os inmobles a adquirir conforme a os criterios fixados na resolución, entre os que destacan:
  • Edificios que teñan un valor arquitectónico especial que aconselle a súa recuperación.
  • Edificios cuxa recuperación poida contribuír de xeito especial á rexeneración ambiental da zona onde estea emprazado.
  • Ofertas que contemplen a recuperación dunha mazá completa.

 

Os propietarios interesados en vender os seus inmobles dispoñen de prazo ata o 22 de abril de 2018 para presentar as súas ofertas ao Instituto Galego da Vivenda e Solo. Prevese que a adquisición en escritura pública se formalice no próximo verán e despois procederase á redacción dos proxectos de rehabilitación ou construción.

 

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.