Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Axudas a particulares e propietarios de comunidades » Instalacións de ascensores

REHABILITACIÓN

AXUDAS PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES E SALVAESCALEIRAS

As axudas para a instalación de ascensores, elevadores e salvaescaleiras están incluído no Plan RehaVIta 2015-2020 Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Este programa consiste nunha liña de subvencións destinada á instalación de ascensores, salvaescaleiras e outros mecanismos de mellora da accesibilidade en edificios de vivendas, vivendas dúplex e vivendas unifamiliares que non dispoñan dos mesmos.

Beneficiarios

Poderán beneficiarse destas axudas: 

 • Comunidades de propietarios de vivendas 
 • Propietarios únicos de edificios de vivendas 
 • Propietarios de vivendas dúplex 
 • Propietarios de vivendas unifamiliares.

En todos os casos deberá tratarse de persoas físicas.

Axuda

Subvención a fondo perdido do 60 por cento do custe, cos seguintes importes máximos: 

 

Vivendas emprazadas en ámbitos históricos ou nos Camiños de Santiago

Resto de vivendas

Vivendas unifamiliares e dúplex

4.500 €

2.500 €

Edificios de tipoloxía residencial colectiva con ata 8 vivendas

35.000 €

25.000 €

Edificios de tipoloxía residencial colectiva con máis de 8 vivendas

28.000 €

18.000 €

Obras financiables 

 Estas axudas poderán empregarse para a instalación, onde non existan, de:

 • Ascensores
 • Elevadores
 • Salvaescaleiras
 • Outros dispositivos que faciliten a accesibilidade entre os diferentes andares da edificación.

A instalación poderá realizarse en:

 • Edificios residenciais colectivos.
 • Vivendas unifamiliares
 • Vivendas tipo dúplex.

Consideraranse subvencionables:

 • Honorarios dos profesionais que interveñan
 • Informes técnicos e certificados necesarios
 • Gastos derivados da tramitación administrativa
 • Custos en equipamentos, en materiais, en obra civil e en man de obra asociados á instalación do ascensor e dos demais dispositivos de accesibilidade, de xeito que estes queden operativos.

No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos.

Compatibilidade

As axudas deste programa son compatibles con calquera outra axuda para esta finalidade, sen que a suma de todas as axudas poida, en ningún caso, superar o custe das obras.

 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.

Áreas de Rehabilitación Integral(ARI)

A rehabilitación dos contornos urbanos plásmanse na creación das Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) que son a chave para a rehabilitación de espazos urbanos degradados a través de programas orientados á súa conservación, recuperación e mellora de calidade de vida dos seus habitantes.