Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Axudas para a Adquisición de vivenda nos centros históricos

Axudas para a adquisición de vivenda en centros históricos

 

Axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos (VI400A)

 

Estas axudas teñen por obxecto subvencionar a compra de vivenda nos centros históricos para favorecer o asentamento de nova poboación nos conxuntos históricos e contribuír á dinamización social, económica e patrimonial destes ámbitos.

 

Persoas beneficiarias

 

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que, con carácter xeral, cumpran os seguintes requisitos:

 

- Posuír a nacionalidade española ou ter a residencia legal en España.

- Que os ingresos anuais das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 6,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (en diante, IPREM).

- Ter adquirida unha vivenda con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 mediante contrato privado ou escritura pública de compravenda.

- No caso de dispoñer de escritura pública, que a persoa solicitante e a súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida

- Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en España, agás excepcións.

- Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia estea incursa nalgunha das causas para obter axudas.

 

Requisitos das vivendas subvencionadas

 

- Deben ser vivendas adquiridas a partir do 1 de xaneiro de 2022 mediante contrato privado ou escritura pública de compravenda.

- Que se trate de vivendas situadas no ámbito dun centro histórico dos citados no anexo da Orde do 1 de marzo de 2018.

- Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse as vivendas novas, as usadas e as que vaian ser obxecto de rehabilitación.

-Que o prezo de adquisición da vivenda non supere os seguintes límites:

 

- No caso de vivendas situadas no ámbito dun centro histórico dos concellos de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo: non pode superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado nos municipios de prezo máximo superior (1.773,72 €), computando unha superficie útil de 120 m2 e sen incluír os gastos e tributos inherentes a dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8% no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2% no suposto de dispoñer de rocho.

- No caso de vivendas situadas no ámbito dun centro histórico dos concellos non sinalados no parágrafo anterior: non poderá superar o prezo máximo previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona I do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia (1.364,40 €), computando unha superficie útil de 120 m2, e sen incluír os gastos e tributos inherentes a dita adquisición. Este prezo máximo incrementarase nun 8% no suposto de dispoñer de garaxe e nun 2% no suposto de dispoñer de rocho.

 

Contía das axudas

 

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será de ata 12.800 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e de 10.800 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.

En todo caso, no suposto de vivendas situadas nun ámbito declarado Área Rexurbe, a contía da axuda será de 15.000 euros por vivenda.

As axudas terán o límite do 20 % do prezo de compra da vivenda, o cal non incluirá os gastos e tributos inherentes a esa adquisición

 

Adquisición de vivendas por varias persoas conxuntamente

 

Neste suposto, cada unha das persoas adquirentes da vivenda deberá presentar unha solicitude, sempre que reúnan os requisitos.

 

A contía da axuda será proporcional á súa porcentaxe de participación na compra da vivenda.

 

Prazo de presentación de solicitudes

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2022.

 

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.