Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Alertas-Covid-19 » Préstamos para o pago do alugueiro

ALERTAS-COVID 19

PRÉSTAMOS PARA O PAGO DO ALUGUEIRO EN CASOS DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DO COVID 19

Regulados pola Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, publicada no Boletín Oficial do Estado do 1 de maio de 2020

BENEFICIARIOS

Os arrendatarios titulares dun contrato de alugueiro de vivenda habitual.

REQUISITOS DO INQUILINO
 • Que o titular do contrato ou algún membro da unidade familiar se atope afectado por unha circunstancia que implique a redución de ingresos. Inclúense os seguintes supostos, sempre que sexan como consecuencia da emerxencia sanitaria ocasionada polo Covid-19:
  • Traballador en situación de desemprego
  • Traballador sometido a Expediente de Regulación de Emprego. (ERTE)
  • Empresario ou profesional sometido a redución de xornada por motivo de coidados ou circunstancias similares que supoñan una perda substancial de ingresos.
 • Ingresos da unidade familiar

Compútanse os ingresos de todos os membros que compoñen a unidade familiar, correspondentes ao mes anterior á solicitude.

O límite máximo de ingresos das unidade familiar é de 5 veces o Iprem (2.689,20 euros)

 • Composición da unidade familiar. Considerase unidade familiar a composta por:
  • o arrendatario
  • o seu cónxuxe no separado legalmente ou parella de feito inscrita
  • os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, incluíndo os vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito inscrita, que residan na vivenda.
 • Pago mensual de alugueiro e subministros.

O custe mensual do alugueiro da vivenda sumado ao dos subministros básicos para a mesma (auga corrente, electricidade, gas, gasóleo para calefacción, servicios de telecomunicación fixa e móbil e posibles contribucións á comunidade de propietarios) deberán ser iguais ou superiores ao 35 por cento dos ingresos netos mensuais que perciba o conxunto de membros da unidade familiar.

 • Non dispoñer doutra vivenda

Non poderán acollerse á moratoria cando a persoa arrendataria ou algún membro da unidade familiar sexa propietaria ou usufrutuaria de algunha vivenda en España, excepto si acreditan a non dispoñibilidade da mesma por causa de separación ou divorcio, por calquera outra causa allea á súa vontade ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade do seu titular ou de algunha das persoas que conforman a unidade de convivencia.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Xunto coa solicitude de moratoria, o arrendatario deberá presentar ao propietario da vivenda a seguinte documentación:

 • Desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións. Debe constar a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
 • Cese de actividade dos traballadores por conta propia: certificado da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da declaración de cese de actividade realizada polo interesado.
 • Número de persoas que habitan na vivenda habitual:
  • Libro de familia ou documento acreditativo de parella de feito.
  • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
  • Declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar una actividade laboral.
 • Titularidade dos bens: nota simple do servicio de índices do Rexistro da Propiedade de todos os membros da unidade familiar.

A nota simple pode solicitarse enviando un correo electrónico, ben ao Rexistro da Propiedade onde estea inscrita a vivenda habitual do interesado ou ben, a calquera outro da mesma poboación. Máis información en www.registradores.org

 • Declaración responsable do debedor ou debedores relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos para considerarse sen recursos económicos suficientes segundo o real decreto-lei.

No caso de que o solicitante da moratoria non poida aportar algún dos documentos indicados poderá substituílo mediante unha declaración responsable que inclúa a xustificación dos motivos, relacionados coas consecuencias da crisis do COVID-19, que lle impiden tal aportación. Tras a finalización do estado de alarma e as súas prórrogas disporá do prazo de un mes para achegar os documentos que non tivera facilitado.

CONDICIÓNS DO PRÉSTAMO
 • Será outorgado por unha entidade financeira adherida á liña de avais de arrendamento. A lista de entidades será publicada polo ICO na súa páxina web.
 • Contarán con aval do Estado
 • Destináranse exclusivamente ao pago do alugueiro da vivenda habitual
 • Son compatibles con calquera liña de axudas do Plan de Vivenda 2018-2021 e co programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual que convocará a Xunta no mes de maio. Neste caso a axuda deberá destinarse ao pago do préstamo.
 • A contía do préstamo poderá acadar o cen por cento do importe de seis mensualidades de alugueiro, cun máximo de 5.400 euros.
 • As seis mensualidades financiables poderán ser desde o 1 de abril de 2020 e non poderán ser posteriores a 6 meses a contar desde a firma do préstamo entre la entidade bancaria e o arrendatario nin posteriores ao fin de vixencia do contrato de alugamento ou as súas prórrogas.
 • Prazo de amortización ata 6 anos. Poderá pactarse un período de carencia de seis meses. O prazo de amortización será prorrogable por 4 anos máis se persiste a situación de vulnerabilidade.
TRAMITACIÓN DO PRÉSTAMO
 • A solicitude poderá presentarse ata o 30 de setembro de 2020
 • O préstamo solicitarase ante a entidade de crédito no modelo de solicitude publicado no BOE como anexo á Orde que regula os préstamos.
 • Os gastos e xuros do préstamo non poderán superar o importe resultante de aplicar o tipo 1,5 % TAE ao préstamo e serán subvencionados integramente polo Estado
 • A entidade financeira que conceda o préstamo aboará o importe do mesmo ao propietario da vivenda, por mensualidades

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.