Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Axudas a particulares e propietarios de comunidades » Préstamos para rehabilitación

REHABILITACIÓN

Programa de Préstamos Cualificados para a Rehabilitación

Programa de préstamos cualificados para rehabilitación de edificios e viviendas (VI406B)

 

Este programa consiste en incentivar a rehabilitación mediante a concesión de prestamos cualificados ás persoas promotoras da actuación (persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, persoas membros de comunidades de propietarios/as partícipes nas actuacións promovidas pola correspondente comunidade en función da súa porcentaxe de participación e comunidades de propietarios, comunidades de persoas propietarias).

As axudas para as actuacións de rehabilitación poderán consistir en:

 • Préstamos cualificados concedidos polas entidades de crédito no ámbito dos convenios asinados co Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). A contía máxima dos préstamos será de 30.000€ ou 60.000€, segundo a garantía sexa persoal ou hipotecaria, respectivamente. No caso de préstamos solicitados directamente polas comunidades de propietarios/as, a contía total do préstamo non poderá exceder de 10.000 € por vivenda integrante da citada comunidade de propietarios/as. En todo caso, o importe do préstamo non poderá ser superior ao custe das obras.
 • Axudas económicas directas, consistentes na subsidiación dos xuros dos préstamos cualificados, de modo que o IGVS subsidiaría os xuros, por tramos de ingresos, ata un máximo de 4 anos.


Persoas beneficiarias


Persoas propietarias ou posuidoras de inmobles: as perosas posuidores deberán contar con título e contando coa autorización da persoa propietaria. Tamén poden solicitalo para financiar a súa participación nunha obra promovida por unha CP (neste caso, o importe se calcula en función da súa porcentaxe de participación).

Comunidades de persoas propietarias : Só teñen dereito ao préstamo, non á subsidiación de xuros.

Requisitos para acceder ao préstamo: Os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante non poderán ser superiores a 6,5 veces o IPREM. Esta limitación non se aplicará aos supostos de préstamos solicitados directamente polas comunidades de propietarios/as

Requisitos para acceder á subsidiación: Os ingresos da unidade de convivencia non poderán ser superiores a 5,5 veces o IPREM


Requisitos das actuacións subvencionadas
 • As actuación deben estar incluídas no anexo II da Orde do 20/12/2019 (DOG 14/01/19):
 • Obras de adecuación estrutural e construtiva, de adecuación das condicións de habitabilidade do edificio ou da vivenda e de mellora de eficiencia enerxética.
 • Obras de adecuación dos edificios ou das vivendas e os seus accesos á normativa vixente sobre accesibilidade.
 • Obras de adecuación do acabado xeral do edificio e das vivendas aos principios da boa construcción.
 • Obras de remate en edificacións cuxos paramentos de fachada ou cubertas, non se remataron no momento da construción do edificio (neste suposto deberá xustificarse que a vivenda ten una antigüidade mínima de 10 anos e que foi habitada durante un mínimo de 5 anos).

Procedemento dos préstamos
 • Para acceder aos préstamos do programa, por parte das entidades financeiras colaboradoras, as persoas promotoras das actuacións de rehabilitación, deberán ter previamente una resolución emitida polo IGVS.
 • Xunto coa resolución de acceso ao préstamo cualificado, as persoas promotoras presentarán ante a entidade financeira a documentación que esta considere necesaria, especialmente en canto ao establecemento das garantías.
 • A formalización do préstamo deberá realizarse no prazo de tres meses contados desde a notificación da resolución do IGVS.
 • As entidades deberán notificar ao IGVS a data de formalización dos préstamos, así como a contía e data das disposicións ata o seu total desembolso.

Entidades colaboradoras

As entidades colaboradoras para os préstamos a persoas físicas son: Caixa Rural, Caixabank, Abanca e Banco Sabadell.
As entidades colaboradoras para os préstamos a comunidades de propietarios son: Caixa Rural, Abanca e Deutsche Bank.

Contía e características das axudas

Os préstamos convidos terán as seguintes características mínimas:

 • Contía do crédito: O menor dos seguintes importes:
  • Custe total da obra co límite do orzamento protexible
  • 30.000€ (préstamos persoais) o 60.000€ (hipotecarios) ou 10.000 € por vivenda integrante da comunidade no caso de préstamos solicitados por comunidades de propietarios.
 • Prazo de amortización: Entre 6 meses e 15 anos
 • Garantías: garantía hipotecaria ou garantía persoal.
 • Período de carencia: Poderá establecerse un período de carencia inicial do capital ata 2 anos.
 • No suposto de actuacións promovidas por comunidades de propietarios/as, os préstamos calcularanse para cada vivenda en función da súa porcentaxe de participación no orzamento protexible das obras.
 • Sen comisión
Subsidiacións

A porcentaxe da subsidiación dos xuros do préstamo e a súa duración dependerá do nivel de ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, de acordo co establecido no seguinte cadro:

 

IPREM

Subsidiación máxima

Duración máxima

Menor ou igual a 4

100% dos xuros

48 meses

Maior de 4 e menor de 5,5

80% dos xuros

 

36 meses

Maior de 5,5 e menor de 6,5

Sen subsidiación

Duración do préstamo


No suposto de préstamos solicitados por persoas físicas para financiar a súa participación en actuacións promovidas por comunidades de persoas propietarias, as subsidiacións dos préstamos calcularanse para cada vivenda en función da súa porcentaxe de participación no orzamento protexible das obras e dos ingresos da unidade de convivencia, sempre que se cumpran os demais requisitos previstos nas bases reguladoras. No suposto de que simultaneamente coas obras de elementos comúns se realicen actuacións protexibles nas vivendas do edificio, a subsidiación total que lle corresponderá a cada vivenda non poderá exceder as porcentaxes máximas establecidas no cadro anterior.

Prazo de presentación de solicitudes

Neste momento estase a tramitar a resolución da convocatoria de axudas para o presente exercicio e prevese a súa publicación na segunda quincena do mes de maio.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.

Áreas de Rehabilitación Integral(ARI)

A rehabilitación dos contornos urbanos plásmanse na creación das Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) que son a chave para a rehabilitación de espazos urbanos degradados a través de programas orientados á súa conservación, recuperación e mellora de calidade de vida dos seus habitantes.