Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Alertas-Covid-19 » Reanudación de prazos de presentación de solicitudes

ALERTAS-COVID 19

Reanudación de prazos de presentación de solicitudes

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de abril de 2020 sobre a continuación de procedementos de adxudicación e de concesión de subvencións que estivesen en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, estableceu aspectos relativos á continuación dos procedementos de concesión de subvencións respecto dos cales xa se tivesen aprobado e publicado as correspondentes bases reguladoras e convocatoria pero non se tivese ditado resolución de concesión no dito momento.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 24 de abril de 2020, acordou valorar favorablemente a proposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre a continuación, entre outros, dos expedientes de subvencións cuxas bases e convocatorias estivesen aprobadas e publicadas no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, pero que non se tivese ditado a resolución de concesión, entre os que figuran os seguintes:

Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI432C) - Resolución do 30 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de 2020).

Subvencións do programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (código de procedemento VI432D) - Resolución do 30 de decembro de 2019 (DOG núm. 25, do 6 de febreiro de 2020).

Subvencións do programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 (código de procedemento VI406A) - Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).

Subvencións do programa de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan 2018-2021 (código de procedemento VI422E) – Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).


Subvencións do programa para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal (código de procedemento VI422F) – Resolución do 6 de febreiro de 2020 (DOG núm. 38, do 26 de febreiro de 2020).

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.