Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Promoción » Calidade na edificación » Entidades e Laboratorios de Ensaios para o Control de Calidade na Edificación

CALIDADE DA EDIFICACIÓN

Entidades e Laboratorios de Ensaios para o Control de Calidade na Edificación

Son entidades de control de calidade da edificación aquelas capacitadas para prestar asistencia técnica na verificación da calidade do proxecto, dos materiais e da execución da obra e as súas instalacións de acordo co proxecto e a normativa aplicable. Para o exercicio da súa actividade en todo o territorio español será suficiente coa presentación dunha declaración responsable na que se declare que cumpre cos requisitos técnicos esixidos regulamentariamente ante o organismo competente da Comunidade Autónoma na que teña o seu domicilio social ou profesional.
Son laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación os capacitados para prestar asistencia técnica, mediante a realización de ensaios ou probas de servizo dos materiais, sistemas ou instalacións dunha obra de edificación. Para o exercicio da súa actividade en todo o territorio español será suficiente coa presentación dunha declaración responsable por cada un dos seus establecementos físicos dende os que presta os seus servizos na que se declare que estes cumpren cos requisitos técnicos esixidos regulamentariamente, ante os organismos competentes da Comunidade Autónoma correspondente.
 
Son obrigas das entidades e dos laboratorios de control de calidade:
a) Prestar asistencia técnica e entregar os resultados da súa actividade ao axente autor do encargo e, en todo caso, ao responsable técnico da recepción e aceptación dos resultados da asistencia, xa sexa o director da execución das obras, ou o axente que corresponda nas fases de proxecto, a execución das obras e a vida útil do edificio.
b) Xustificar que teñen implantado un sistema de xestión da calidade que define os procedementos e métodos de ensaio ou inspección que utiliza na súa actividade e que contan con capacidade, persoal, medios e equipos axeitados
 
Requisitos para o exercicio da actividade
Co obxecto de exercer a súa actividade, as ECCE e os LECCE deberán cumprir as seguintes condicións:
a) Presentar a declaración responsable correspondente ante o IGVS, xunto co xustificante do pago de taxas relativas á declaración responsable, establecidas no anexo 2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade autónoma de Galicia.
b) Cumprir os requisitos xerais, técnicos e de calidade establecidos para a realización dos ensaios e as probas de servizo nos que vaian a prestar a súa asistencia de acordo co Anexo II do Real Decreto 410/2010, do 31 de marzo, polo que se desenvolven os requisitos esixibles ás entidades de control de calidade da edificación e aos laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación, para o exercicio da súa actividade.

 O órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia para a verificación, o control e a inspección das ECCE e dos LECCE, así como para a recepción da declaración responsable que lles habilita para o exercicio da súa actividade e as consecuencias administrativas derivadas da mesma é o Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Rexistro de Entidades e Laboratorios

RELAGA

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.