Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Compra » Vivendas de Promoción Pública Nova » Presentación

Vivenda de promoción pública

Definición

Segundo o artigo 46 da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, é vivenda protexida de promoción pública a que o Instituto Galego da Vivenda e Solo promova como tal ou á que lle outorgue esta cualificación e que cumpra os requisitos que se establezan regulamentariamente, e adxudicarase conforme a un procedemento regrado, normativamente establecido.

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.