Inicio

Xunta de Galicia

Destino e ocupación

(Artigo 65 da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, e artigo 4 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo)
 
Durante a vixencia do seu réxime xurídico as VPP destinaranse a domicilio habitual e permanente das persoas adxudicatarias, sen que en ningún caso se poidan destinar a segunda residencia nin a ningún outro uso.
 
As VPP ocuparanse nos prazos que regulamentariamente se determinen, agás que medie causa debidamente acreditada e autorizadada pola Administración

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.