Inicio

Xunta de Galicia

Solicitudes a petición da persoa interesada

Venda

 O artigo 67 da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, sinala que regulamentariamente se determinará o prazo no que as vivendas protexidas poderán transmitirse inter vivos, actualmente o dito prazo é de 5 anos a contar desde a data do contrato de compravenda, sempre que se fixeran efectivas a totalidade das cantidades aprazadas.
 
O artigo 31 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas, establece que as persoas propietarias de VPP que queiran transmitilas debéran comunicalo ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) con indicación do prezo, que non poderá exceder o prezo máximo de venda.
 
 
As vivendas serán vendidas a favor do/a adquirente designado polo IGVS entre os inscritos no rexistro.
 
 

AXUDÁMOSCHE A MERCAR UNHA VIVENDA

Consulta todas as iniciativas que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pon á túa disposición para que podas mercar a túa primeira vivenda: axudas directas, rexistro de demandantes ou coñece o que queres comprar a través do libro do edificio.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.