Inicio

Xunta de Galicia

Solicitudes a petición da persoa interesada

Cambio de titularidade

O cambio de titularidade poden realizarse en dous supostos:
 
  • Inter vivos.
  • Mortis causa.
 
Dependendo do suposto do que se trate o/a interesado/a achegará ao Instituto Galego da Vivenda e Solo o modelo de Solicitude de autorización de cambio de titularidade dunha vivenda de promoción pública xunto coa documentación que nel se especifica.
 
Os/as interesados/as en adquirir a vivenda deberán estar inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, de non cumprir os requisitos para ser adxudicatarios/as dunha VPP, deberase solicitar a súa venda.
 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.