Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Aluguer » Vivendas de promoción pública nova » Solicitudes a petición da persoa interesada » Elevación a público dun contrato de compravenda

Solicitudes a petición da persoa interesada

Elevación a público dun contrato de compravenda

Logo de rematar o período de facturación e/ou de ter amortizado o pago da VPP, coa obrigación de non ter débedas coa comunidade de propietarios e de ter ao día o pagamento dos impostos que graven a vivenda, os/as adxudicatarios/as de VPP en réxime de compravenda deberán solicitar ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) a elevación a público do seu contrato.
 

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.