Inicio

Xunta de Galicia

Enderezos postais

Servizos Centrais do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Santiago de Compostela
 
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Dirección Técnica de Xestión do Patrimonio e Fianzas
Área Central, s/n, polígono de Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
 
Área Provincial da Coruña do Instituto Galego da Vivenda e Solo
 
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Área Provincial do IGVS da Coruña
Praza de Luis Seoane, s/n
15008 A Coruña
 
Área Provincial de Lugo do Instituto Galego da Vivenda e Solo
 
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Área Provincial do IGVS de Lugo
Avda. Ramón Ferreiro, 28
27002 Lugo
 
Área Provincial de Ourense do Instituto Galego da Vivenda e Solo
 
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Área Provincial do IGVS de Ourense
Rúa Sáenz Díez, 1
32003 Ourense
 
Área Provincial de Pontevedra do Instituto Galego da Vivenda e Solo
 
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Área Provincial do IGVS de Pontevedra
Rúa Alcalde Hevia, 7
36071 Pontevedra

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.