Inicio

Xunta de Galicia

Prezo de venda/renda

Ingresos ponderados

Cálculo dos ingresos ponderados
 
(Total ingresos * A * N) / IPREM
 
“Total ingresos” = suma dos recadros 018, 019, 020, 455 e 465 do IRPF (tendo en conta os ingresos de todos os membros da unidade familiar)
 
“A” =
Núm. de perceptores de ingresos
Coeficiente “A”
1
1
2
0,95
3 ou máis
0,92

 

 
“N” =
Núm. de membros da unidade familiar
Coeficiente “N”
1
1
2
0,985
3
0,97
4
0,93
5
0,88
6 ou máis
0,83

 

 
IPREM = tomarase como referencia o importe do IPREM referido ó ejercicio fiscal vencido e correspondente a 14 pagas, incluídas as extraordinarias.
IPREM 2012
7.455,14 euros

 

 
Dedución en función do IPREM
 
Estas deducións só se aplican sobre o valor de venda da vivenda. Sobre o prezo dos rochos e garaxes non existirá dedución.
 
Tramos IPREM
Porcentaxe a aplicar sobre o estudo económico
>=2,5 e <=3,5 (1)
100%
>=2 e <2,5
70%
>=1,5 e <2
60%
Ata 1,5 (2)
50%
(1) Só en casos excepcionais e por acordo da Xunta Cualificadora poderán comprar ou alugar unha VPP as unidades familiares con estes ingresos
(2) Nestes casos só se poderá optar ao réxime de aluguer.
 
VPP en núcleos rurais e barrios históricos (3)
Tramos IPREM
Porcentaxe a aplicar sobre o estudo económico
>=4,5 e <=5,5 (1)
100%
>=4 e <4,5
95%
>=3,5 e <4
90%
>=3 e <3,5
85%
>=2,5 e <3
80%
Ata 2,5
75%

(3) Nas vivendas situadas en barrios históricos só se poderá optar ao réxime de aluguer, salvo nos casos de transmisión da vivenda (artigo 48.2 do Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo).

 
Taboa para calcular os ingresos ponderados
Núm. membros unidade familiar
1 IPREM
1,5 IPREM
2 IPREM
2,5 IPREM
3 IPREM
3,5 IPREM
1
7.529,69 €
11.257,26 €
14.984,83 €
18.712,40 €
22.439,97 €
26.167,54 €
2
8.366,32 €
12.508,06 €
16.649,81 €
20.791,55 €
25.678,81 €
29.075,04 €
3
9.412,11 €
14.071,57 €
18.731,03 €
23.390,50 €
28.049,96 €
32.709,42 €
4
10.039,58 €
15.009,68 €
19.979,77 €
24.949,86 €
29.919,96 €
34.890,05 €
5 o +
10.756,70 €
16.081,80 €
21.406,90 €
26.732,00 €
32.057,10 €
37.382,20 €

 

Documentos relacionados

Documentos relacionados

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.