Inicio

Xunta de Galicia

Procedementos de adxudicación

Adxudicación de vivendas en segundas ou posteriores adxudicacións

O artigo 30 do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas, establece:

  • Que o procedemento de adxudicación destas vivendas será o mesmo que o procedemento ordinario de adxudicación, é decir: o sorteo, aínda que se poderá realizar un sorteo anual por concello.
  • Que as persoas interesadas en adquirir estas vivendas deberán estar inscritas no dito rexistro.
Documentos relacionados

Documentos relacionados

Plan Vivenda 2018-2021

O Plan de vivenda 2018-2021 ten como obxectivos prioritarios o fomento do alugamento e o fomento da rehabilitación e da rexeneración e renovación urbanas.